Endringer i ferieloven

Fra 1. juli er det vedtatt endringer i ferieloven.

Endringene består i følgende:
•Arbeidstaker kan kreve ferien utsatt ved 1 dags sykemelding.
•All uavviklet ferie pga sykefravær overføres neste år.

De nye reglene utvider arbeidstakers rett til å kreve ferie utsatt i forbindelse med sykdom i ferien. Dette gjøres ved at dagens krav om at arbeidstaker må ha vært syk i minst 6 virkedager i ferien fjernes. Arbeidstaker vil nå kunne kreve ferie utsatt selv om vedkommende bare har vært syk 1 dag. Det vil imidlertid fortsatt være et vilkår at arbeidstaker kan dokumentere sykdommen
med legeerklæring.

Dagens regler som gir anledning til å utbetale feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon er opphevet. Også i slike situasjoner må feriedagene overføres til neste år og avvikles dette året i tillegg til den "vanlige" ferien. Samtidig oppheves bestemmelsen om at arbeidstaker kan kreve overført to uker ferie ved sykdom, da en slik bestemmelse nå vil bli overflødig.

Endringene er en tilpasning til EUs arbeidstidsdirektiv og fremgår av Prop. 73 L for 2013-2014. 

De nye reglene trer i kraft 1. juli 2014.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?