Et usosialt budsjett som setter arbeidsplasser i fare

– En heving av tollgrensa på varer bestilt fra utlandet setter flere tusen norske arbeidsplasser i fare, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes. HK mener H/Frp-regjeringens budsjett med all tydelighet viser en usosial profil.

De rikeste stikker av med de store skattelettelsene. I tillegg angripes sykelønnsordningen for de lavest lønte.

– Kutt i formueskatt på formuer over én million kroner og heving av innslagspunktet for toppskatt kommer de rikeste og de med høyest inntekter til gode. Lavtlønnede blir avspist med smuler når minstefradraget for personinntekt heves med noen tusenlapper og kommunene sultefores.

Angrep på sykelønn
De sa de ikke skulle røre sykelønnsordningen. Men nå angripes ordningen: Det foreslås at de lavest lønte skal miste retten til sykelønn ved at minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger dobles. Fra neste år må man tjene minst 88.370,- per år for å ha rett til sykepenger.

– Det er paradoksalt at regjeringen på den ene side sier de skal hjelpe svake grupper inn i arbeidslivet men samtidig velger å frata nettopp denne gruppen deres rettigheter, sier Trine Lise Sundnes. – Dette fremstår som direkte smålig.

Arbeidsplasser i fare
Viktig for HKs medlemsgrupper er likevel forslaget om økning av tollgrensa fra 200 til 500 kroner. 365 000 mennesker jobber i varehandelen i dag, og gjør sektoren til den største sysselsetteren i Norge etter offentlig sektor. Utenlandsk netthandel utgjør i dag 10 milliarder kroner, noe som med et forsiktig anslag koster Norge 5000 arbeidsplasser.

– Norske butikker som importerer varer, baserer prisene sine på at de må betale toll og moms. I tillegg sikrer de sysselsetting. På den måten bidrar de til fellesskapet. Å heve tollgrensa er i praksis å sende penger ut av det norske spleiselaget til utlandet, sier Sundnes.

Regjeringa legger opp til at norske forbrukere i fremtiden kan bestille varer opp til kroner 500 fra for eksempel USA isteden og slik slippe toll og moms. Det betyr at H/Frp-regjeringen velger å subsidiere den amerikanske aktøren på bekostning av norske arbeidsplasser.

– Dette er alvorlig, og vil potensielt true flere tusen norske arbeidsplasser, sier Sundnes, som minner om at netthandel ikke bare handler om varehandel men en rekke tilknyttete næringer innen transport, logistikk og administrasjon.

Noen mener tiden er kommet for å heve grensen siden 1975. Da må vi huske at netthandel ikke har vært et alternativ før de siste årene. Det er nå vi trenger grensen. Å heve tollgrensen til 500 kroner innebærer ingen forenkling, men en forverring for næringslivet.

– De har helt valgt å se bort fra sysselsettingseffekten. De snakker på den ene side om å legge til rette for å ta svake grupper inn i arbeidslivet. Samtidig setter de arbeidsplasser i fare i en sektor som nettopp har sterke tradisjoner for å bidra til sysselsetting for de samme gruppene.

Studenter og bolig
Vi er glade for at regjeringen velger å prioritere studentene ved å øke frikortgrensen, men savner en solid satsing på sosial boligpolitikk og tilstrekkelig utbygging av boliger for studenter. Presset på boligmarkedet er allerede alt for høyt, og studentenes økonomiske grunnlag holder ikke i møte med det private boligmarkedet. Det er på høy tid å adressere de enorme utfordringene som ligger i dagens boligsituasjon, og dette krever politisk vilje og gjennomføringsevne.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?