Dette vedtar Stortinget i dag

I dag 24. mars behandler Stortinget nye bestemmelser for midlertidige ansettelser.

Det nye regelverket fastslår også at fast arbeid skal være hovedregelen. Samtidig åpnes det for bruk av midlertidig ansettelser i inntil 12 måneder uten vilkår. Det innebærer at arbeidsgiver kan bruke midlertidige ansettelser uten at arbeidets art er midlertidig eller klart avgrenset fra virksomhetens vanlige arbeidsoppgaver, noe som kreves i dagens regelverk. Arbeidsgiver skal i det nye lovverket stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet uten å oppgi grunn, videreføre ansettelsen i en midlertidig stilling på et annet grunnlag, eller ansette i fast stilling.

Midlertidige ansettelseskontrakter reguleres enten gjennom arbeidsmiljøloven (ansatte i privat, kommunal og fylkeskommunal sektor), eller gjennom tjenestemannsloven (statsansatte).  I det nåværende regelverket kan midlertidige ansettelser bare brukes når arbeidet på ulike vis kan oppfattes som tidsavgrenset. I tillegg kan en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe.

Et viktig spørsmål er hvordan man skal kontrollere at det nye  regelverket følges. Arbeidskontrakter, midlertidige og faste, er i utgangspunktet sivilrettslige. Det betyr at det er den enkelte arbeidstaker som må gå til sak dersom regelverket brytes.  Dette vil fortsatt gjelde. Men det nye regelverket legger i tillegg opp til at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at antallet midlertidige ansatte.

Les om endringene på arbeidslivet.no

Les innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?