Kollektiv fornuft i mellomoppgjøret

Høye oljepriser har gjennom en årrekke sørget for å stimulere den norske økonomien. Dette har gitt lav arbeidsledighet og en god lønnsvekst. Lave oljepriser har endret bildet. Dette vil påvirke lønnsoppgjøret både i privat offentlig sektor. 

Høye oljepriser har gjennom en årrekke sørget for å stimulere den norske økonomien. Dette har gitt lav arbeidsledighet og en god lønnsvekst. Lave oljepriser har endret bildet. Det ligger an til et moderat oppgjør både i privat offentlig sektor.

Den 16. mars startet LO og NHO årets mellomoppgjør. Det vil si at det kommer midtveis i en toårig avtaleperiode. I slike mellomoppgjør forhandles det bare om lønn. Det er LOs representantskap som trekker opp retningslinjene for lønnsoppgjørene. I representantskapet er alle de ulike LO-forbundene representert. Hovedlinjene for oppgjøret i 2015 ble trukket opp på møtet 17. februar. I dokumentet som ligger til grunn for årets lønnsoppgjør pekes det på en rekke utfordringer for Norge og for LOs medlemmer.

  • Den norske økonomien er svekket.
  • Lav kronekurs kan virke positivt, men det er knyttet usikkerhet til framtidig kursutvikling.
  • Andelen sysselsatte har gått ned.
  • Sosial dumping og lavlønnskonkurranse er fortsatt et problem.

LOs representantskap slo fast at lønnsutviklingen i 2014 ga en god reallønnsutvikling for mange. De gruppene som kom dårligst ut var lavlønnsgruppene, ifølge LO, som mente disse gruppene derfor bør prioriteres i lønnsoppgjøret i 2015. Følgende krav ble utformet av representantskapet:
«…å sikre medlemmenes kjøpekraft ved:

  • En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn.
  • Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor.
  • Prioritering av likelønn i relevante bransjer i privat sektor.»

Lavere vekst i økonomien, og en forventning om høyere arbeidsledighet, danner derfor bakteppet for årets lønnsoppgjør. Frist for enighet mellom LO og NHO er midnatt torsdag 26. mars (natt til fredag). Blir det ikke enighet går oppgjøret til mekling. Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO etterfølges av staten, kommunene, Spekter og flere andre.

Forhandlingene med SAMFO og Virke følger etter at forhandlingene mellom LO og NHO er avsluttet.  

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?