Ny, felles likestillings- og diskrimineringslov

I høst sendte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Høringsfristen er 22. januar 2016.

De fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) skal erstattes av en ny, felles likestillings- og diskrimineringslov. Det betyr at likestillingsloven oppheves. Vi mener det er uklokt.

Handel og Kontor er sterkt i mot å samle de fire lovene til én felles lov

Vi mener forslaget svekker det særskilte fokuset hver av de fire ulike diskrimineringsgrunnlagene krever. Viktige nyanser blir borte, da loven ved en sammenslåing blir sterkt forenklet og gjøres for generell, utydelig og utilgjengelig.

Likestillingsloven er utviklet over lang tid. Den har hatt og har en meget viktig posisjon og betydning for den positive utviklingen i arbeidslivet, særlig med hensyn til kjønnsdiskriminering. Fjernes likestillingsloven, mener vi fokuset på likestilling mellom kvinner og menn svekkes.

Tre sentrale momenter i forslaget som svekker arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet:

  • Formålsparagrafen gjøres "kjønnsnøytral" og fokuset på kjønnslikestillingen svekkes.
  • Aktivitetsplikten som forplikter virksomhetene til aktivt likestillingsarbeid innskrenkes.
  • Redegjørelsesplikten som forplikter virksomhetene til å dokumentere likestillingsarbeidet fjernes.

Formålsparagrafen gjøres kjønnsnøytral

Forslaget til den nøytrale formuleringen "… generelt å fremme likestilling og hindre diskriminering" svekker fokuset på særlig å arbeide for kjønnslikestilling. Vi mener at ordlyden i likestillingslovens formålsparagraf før endringen i 2013 ”… fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling” tar hensyn til at kvinner og menn blir diskriminert, samtidig som det fremheves at kvinner må få særskilt fokus da de kommer dårligere ut enn menn på mange områder.

Aktivitetsplikten svekkes

Forslaget om at arbeidsgivers aktivitetsplikt videreføres for alle offentlige arbeidsgivere uavhengig av størrelse og for alle private arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, betyr en sterk svekkelse. De færreste private virksomheter har mer enn 50 ansatte, faktisk bare 4 prosent. Dette betyr at mer enn halvparten av alle arbeidstakere ikke vil omfattes av aktivitetsplikten. Vi mener derfor at regelen vil få svært liten relevans og er redd det aktive likestillingsarbeidet radbrekkes.

Redegjørelsesplikten fjernes

Det foreslås at redegjørelsesplikten fjernes. Det betyr at arbeidet for likestilling ikke lenger skal dokumenteres. Blir den borte, mister vi viktig informasjon om tilstanden på kjønnslikestilling i arbeidslivet. Dette mener vi er alvorlig og er redd for at dette vil hindre innsyn og svekke virksomhetenes arbeid for likestilling på arbeidsplassen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?