Enighet mellom HK og Virke

HK og Virke ble i dag enige i forhandlingene om Landsoverenskomsten med bransjeavtaler.  –Jeg er glad for at vi har kommet fram til et resultat som gjør at alle får et generelt tillegg og at vi har lagt en ekstra krone på det lønnstrinnet som treffer de store kvinnegruppene, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

– Jeg er i tillegg glad for at vi har fått til forbedringer i bestemmelsene om kompetanseheving og bedriftsutvikling. Dette er helt nødvendig i en tid hvor handelsnæringen er i stadig utvikling og hvor teknologien både gir oss muligheter men også utfordringer, sier Sundnes.

Dette er de viktigste punktene det er enighet om:

Økonomi

Det gis et generelt tillegg på kroner 1,- per time og minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. Minstelønnssatsen på trinn 6 heves med ytterligere kroner 1,- per time, samlet kroner 2,- per time.
 
Mer å hente lokalt
Partene er enige om at det i utgangspunktet bør være lønnsforskjell mellom lønnstrinn 6 og ansatte med henholdsvis 10 og 15 år ansettelse i bedriften.

HK understreket under forhandlingene viktigheten av åpenhet omkring bedriftens lønnspolitikk, slik at tillitsvalgte gis lønnsopplysninger for alle ansatte i tråd med personopplysningsloven. Vi mener det er en forutsetning for at de lokale forhandlingene blir reelle.

Når det gjelder forskuttering av sykepenger vil HK og Virke anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Man anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle ansatte..

Det økonomiske oppgjøret og enigheten om forskuttering av sykepenger har samme innretning som frontfaget.

Kompetanse og bedriftsutvikling
Denne paragrafen er nå styrket. Her heter det nå at bedriftens kompetansebehov skal omfatte samtlige arbeidstakergrupper. Denne kartleggingen kan inngå som en del av en årlig utviklings- og veiledningssamtale. Bedriftene og de ansatte bør bli enige om konkrete mål for opplæring.

Etter avtale kan bedriften nå også helt eller delvis dekke utgifter til annen relevant utdanning. Partene erkjenner også at nye fleksible opplæringsformer gir bedriftene og de ansatte flere veier fram til nødvendig kompetanse.

Pensjon
Når det gjelder pensjon viser HK og Virke til Riksmeklerens møtebok for frontfaget. Her heter det at regjeringen skal avklare nærmere formen på utredningsarbeidet i samråd med partene i arbeidslivet. HK og Virke er enige om at de skal følge dette arbeidet og ha dialog om ulike pensjonsspørsmål i tariffperioden.

Velferdspermisjoner
I bilaget for korte velferdspermisjoner er definisjonen for nærmeste familie under begravelser utvidet til å gjelde også medforeldre og stebarn.

Garantilønnsordningen

Garantilønnsordningen videreføres uendret.

Utvalgsarbeid i perioden
Det er enighet om å nedsette 3 utvalg som skal jobbe i perioden innen områdene:

  • Teknolgiutvikling i handels- og tjenesteytende næringer
  • Et arbeidsliv med plass til alle
  • Strukturutvalg

Teknologiutvalget skal kartlegge utfordringer og muligheter som teknologiutviklingen gir for arbeidsgivere og arbeidstakere i handels- og tjenesteytende næringer.

Utvalget for et arbeidsliv med plass til alle skal jobbe med sikte på å bidra til et mangfoldig arbeidsliv hvor arbeidsmiljøet oppfattes som åpent og inkluderende. HK og Virke skal blant annet gjennomføre en digital undersøkelse for å kartlegge faktorer i arbeidsmiljøet som kan være til hinder for integrering og mangfold, også i leder- og mellomlederposisjoner. I tillegg skal HK og Virke tilby sin kompetanse til asylmottak som ønsker foredrag om arbeidslivet og våre næringer spesielt.

Strukturutvalget skal blant annet vurdere og komme med forslag til forbedringer i dagens avtaler når det gjelder brukervennlighet, muligheter for å finne lokale løsninger og behov for modernisering og utvikling av avtalene.

Bransjeavtalene
Alle bransjeavtalene videreføres, det er gjort enkelte endringer i avtalen for reiselivsbransjen. Du kan laste ned egen protokoll i menyen.

HK og Virke ble også enige om at de i løpet av april skal fremforhandle en tariffavtale for bensinstasjoner som er medlem av Virke.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet vil nå bli sendt ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler mot en stemme at det stemmes ja til forslaget.
Uravstemningsmateriellet vil sendes ut i neste uke.

Forbundets svarfrist til Virke vil være 4. mai.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?