Bedre og enklere tjenestepensjon

Fafo har på oppdrag fra Fellesforbundet og Handel og Kontor utarbeidet rapporten "Bedre og enklere tjenestepensjon – Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk".

I lønnsoppgjøret våren 2016 ble spørsmålet om endrede opptjeningsregler og etableringen av en egen pensjonskonto reist uten at partene ble enige om å innarbeide dette i tariffreguleringen. Fra Riksmekleren ble det rettet en henstilling til Statsministeren om å igangsette et lovarbeid. Regjeringen var positiv til å utrede «behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor». En arbeidsgruppe med medlemmer fra Finans- og Arbeids- og Sosialdepartementet ble nedsatt og leverte sin rapport 15. desember 2016 (Finansdepartementet 2016). Rapporten ga ikke konkrete forslag til ny regulering, men diskuterte ulike modeller som kan imøtekomme en eller flere av partenes ønsker om ny lovgivning. Hvordan en ny regulering av private tjenestepensjoner vil bli, herunder om det vil bli gjennomført endringer, er per i dag ikke avklart.

Med utgangspunkt i rapporten fra arbeidsgruppen og den politiske prosessen som pågår, forespurte Handel og Kontor og Fellesforbundet Fafo om en utredning av hvordan regelverksforbedringer og en løsning som sikrer at man kan bytte jobb uten å tape rettigheter konkret kan etableres ved tilpasninger i dagens regelverk. Fafo, ved Jon M. Hippe og Sven Iver Steen i Arntzen de Besche Advokatfirma AS har sammen utarbeidet utredningen. 

Rapporten presenterer kort forslag til hvordan en fornying av regelverket kan gjøres innenfor dagens system med kollektiv tjenestepensjon, enten ordningen gjelder for en enkelt bedrift eller for grupper av bedrifter.

Hele rapporten finner du vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?