HK etterlyser satsing på sysselsetting og kompetanse

HK skulle gjerne sett at det ble satset mer på sysselsetting enn det regjeringen legger opp til i årets statsbudsjett. Vi mener også at regjeringen burde valgt andre løsninger enn å kutte i sosiale ordninger, og dessuten bevilget mer penger til yrkesfag og kompetanse.

Budsjettet bidrar ikke til økt sysselsetting
HKs forbundsleder Trine Lise Sundnes setter spørsmålstegn ved om regjeringen har lagt opp til et budsjett som i for liten grad bidrar til nye jobber. Hun er bekymret for at regjeringen friskmelder arbeidsmarkedet. Sundnes sier det er riktig at ledigheten er på vei ned, men andelen som er i jobb øker ikke, uttaler hun. 

– Vi mener ikke at budsjettet skal øke mer enn regjeringenhar lagt opp til, men at pengene må brukes på en måte som fremmer sysselsetting i større grad, sier Sundnes.
Hun syns at ambisjonene om å få flere folk i arbeid er alt for lave. Det må skapes flere jobber, og regjeringen må legge vekt på sysselsettingstiltak i langt større skala enn det er lagt opp til nå.

Regjeringens kutt i dagpengene er ikke veien å gå for å bidra til økt sysselsetting.

Fortsatt momsfri netthandel fra utlandet
Regjeringen beholder momsfritaket på utenlandsk netthandel. I dag betaler du ikke moms for varer under 350 kroner, kjøpt i utenlandske nettbutikker. I norske nettbutikker betaler du moms på hele beløpet.

– Momsfritaket burde fjernes. Det er skuffende at regjeringen ikke legger til rette for netthandelsarbeidsplasser i Norge i stedet for å gi utenlandske selskaper fordeler, sier Sundnes.

Hun mener det bør innføres moms fra første krone på netthandel fra utlandet. – Netthandel fra utlandet, vokser svært mye sammenliknet med veksten i norske nettbutikker, så dette er svært skadelig for norsk eierskap.

Bidrar ikke til flere på heltid
I servicesektoren, særlig innen varehandelen, er deltid det vanlige og heltid det uvanlige. Dette er en kvinnedominert bransje med store likestillingsutfordringer som må møtes med konkrete tiltak.

– Målretta prosjektmidler for å få flere kvinner over på heltid hadde vært et viktig tiltak. Dessverre mangler dette totalt i statsbudsjettet, sier Sundnes.

Skatteklasse 2 fjernes
Regjeringen gjør et viktig grep når de fjerner skatteklasse 2. Det vil bidra til å få flere kvinner i arbeid, og bedre integrering. I dag får et ektepar med to inntekter på 450 000 kroner hver høyere skatt enn en familie der en av partene tjener 900 000 kroner.

– Dagens ordning er urimelig og det er dårlig sysselsettingspolitikk, så vel som dårlig integreringspolitikk, mener Sundnes.

Hun påpeker at utfordringen med å fjerne skatteklasse 2 er at det vil gi økt skatt i husholdninger som allerede har lav inntekt.

– Vi forventer at regjeringen har tatt hensyn til dette når de har sett på helheten i budsjettet, sier Sundnes.

Satsinga på kompetanse, omstilling og forskning er for svak
Kompetansekravene for ansatte som allerede er i arbeid vil øke markant framover. Digitalisering, robotisering og automatisering vil tvinge fram endringer i et stadig raskere tempo. Dette stiller krav til omstillinger i alle bransjer.

– 10 millioner ekstra til forskning på arbeids- og velferdsområdet blir derfor for lite, sier Sundnes.

Regjeringen prioriterer næringsrettet forskning og innovasjon på områder som nanoteknologi, bioteknologi, næringspotensialet i havet og IKT og avanserte produksjonsteknikker. Varehandelen prioriteres derimot ikke.

– Vi skulle gjerne sett et nødvendig kompetanseløft også for de 350 000 ansatte i varehandelen. Det er behov for å trygge disse arbeidsplassene for framtida, sier Sundnes.

Regjeringen sier at de satser på yrkesfagene og lærlingplasser. Det er viktig og bra, men HK mener at for å gi yrkesfagene det nødvendige løftet, blir 70 millioner kroner for lite.

– Vi er fornøyde med at det satses på yrkesfag og at det er fokus på å øke tilgangen til lærlingplasser. Samtidig skulle vi gjerne sett en garanti for læreplasser, sier Sundnes.

Regjeringen tar sikte på å fastsette ny tilbudsstruktur for yrkesfagene i 2017.

– Vi håper nå at Regjeringa har tatt våre signaler på alvor, og ikke legger ned Kontor- og administrasjonsfaget, avslutter Sundnes.

For ytterligere kommentarer kontakt informasjonssjef Kirsti Hansen Demény, tlf. 97991929.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?