Mekling mellom HK og AAF

Det ble den 15. november brudd mellom HK og AAF i mellomoppgjøret for Landsoverenskomsten. Oppgjøret går nå til mekling.

Tidligere denne uka ble det avholdt informasjonsmøte i sakens anledning. Video fra møtet kan du se her: https://youtu.be/NauUIMK2-A0 (Lenken fungerer kun utenfor Citrix-plattform).

Meklingsdato og streikeuttak
Det er avtalt mekling for oppgjøret Landsoverenskomsten HK-AAF 4. desember 2017 kl. 10.00 med frist midnatt. Hvis partene ikke blir enige vil det være streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 5. desember.

Oversikt over foretak som er tatt ut i en eventuell streik fra 5. desember finner du nederst i denne saken.

Kontakt og spørsmål til streikekomiteen
All korrespondanse til forhandlingsleder og utvalg skal skje via [email protected], eller telefon 90746601.

Begrunnelsen for bruddet med AAF
For HK har det i lengre tid vært en utfordring at vi har hatt lite informasjon om lønnsforholdene i arbeiderbevegelsen. Medlemmer i HK opplever at det har vært problematiske lønnsforskjeller mellom ansatte i fagbevegelsen. Inntrykket har vært at ansatte som følger lønnssystemet i Landoverenskomsten mellom HK og AAF (LOK) er dårligere betalt enn ansatte som lønnes etter husavtaler på den enkelte bedrift. Bedriften er i slike tilfeller ofte både arbeidsgiver og fagforening.

HK har i mange år kjempet for å få på plass lønnsopplysninger slik at vi kan starte forhandlingene på et riktig faktisk grunnlag. I år har vi endelig fått gjennomslag for å innhente lønnsopplysninger gjennom SSB og vi har en rapport som synliggjør lønnsnivået i AAFs medlemsforetak. I forkant av dette har det vært utført en større jobb for å sikre at arbeidsgiverne rapporterer riktige lønnsopplysninger. Arbeidet med kvalitetssikring av statistikken har vært godt og grundig.

Statistikkutvalgets rapport bekrefter etter HKs syn disse utfordringene. For det første er det en betydelig og systematisk lønnsforskjell mellom ansatte i stillinger som lønnes etter LOK og ansatte i sammenliknbar stilling som ikke lønnes etter LOK. Stillingen er høyere lønnet utenfor LOK, dog med et hederlig unntak: gruppa som tjener minst, det vil si som vaktmestere, renholdere, kantinepersonell og servicearbeidere, har et høyere lønnsnivå innenfor LOK enn utenfor. 

Lønnsforskjellen er særlig tydelig for funksjonærer innen økonomi og administrasjon. Også rådgivere, som er nøkkelpersonell innen organisasjonslivet, lønnes lavere på LOK og betydelig lavere enn reell markedsverdi. Begge grupper har dårligere lønn enn i organisasjonslivet ellers. Markedslønna til organisasjonsrådgivere i privat sektor og offentlig eide foretak var 58 500 kroner per september 2016. Til sammenlikning var gjennomsnittlig månedslønn for rådgivere og organisasjonskonsulenter per februar 2017 49 300 kroner for ansatte på LOK og 52 000 kroner utenfor LOK. Dermed blir det en utfordring å beholde lønnsdannelsen for en stor del av ansatte i arbeiderbevegelsen med et høyere lønnsnivå.

Det siste tilbudet AAF la på bordet tok ikke innover seg disse problemstillingene i tilstrekkelig grad.
Slik HK ser det må AAF og medlemsforetakene som ansvarlige arbeidsgivere i større grad forholde seg til landsoverenskomsten og la denne være lønnsledende. Overenskomsten må oppleves som rettferdig og være styrende for lønnsdannelsen i arbeiderbevegelsens medlemsforetak. Det krever en felles forpliktelse til å utjevne lønnsforskjeller innad i arbeiderbevegelsen.

Vi krevde en ansvarlig justering med et prosentvist tillegg for alle, og et kronetillegg for de lavest lønte, i tråd med LOs solidariske lønnspolitikk.

Foretak som er tatt ut i evt. 1. streikeuttak fra tirsdag 5. desember
AOF Opplæringskontor
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
EL & IT Forbundet
Fagforbundet Hovedkontor
Fellesforbundet Hovedkontor
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Forbundet for Ledelse og Teknikk avd 4
Framfylkingen LOs Barne- og Familieorganisasjon
Industri Energi avd Oslo
Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor
LO Stat Oslo
LO’s Distriktskontor Oslo/Akershus
Norges Offisersforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund avd 1 Øst
Norsk Arbeidsmandsforbund avd 2 Oslo/Akershus
Norsk Arbeidsmandsforbund avd Hovedkontor
Norsk Folkehjelp avd Hovedkontor
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Nærings-og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Hovedkontor
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
Norsk Tjenestemannslag
Skolenes Landsforbund
Statstilsattes Hus AS
Studieforbundet AOF Norge

Tilsammen er omtrent 500 HK-medlemmer tatt ut i en eventuell streik fra tirsdag 5. desember.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?