‘-Dagens søndagsregulering står seg

Arbeidslivets parter står samlet om at dagens søndagsregulering står seg og bør videreføres. Vesentlige samfunnshensyn taler for en regulering som bevarer søndagen som felles fridag for flest mulig.

Utvalget legger til grunn at det ikke er politisk flertall i Norge for en full liberalisering av åpningstidene på søndager og helligdager. Like fullt foreslår et flertall å liberalisere regelverket om åpningstider på søndagene.

-Jeg synes det er beklagelig at flertallet i utvalget konkluderer som de gjør, et forslag som vil bety kroken på døra for søndag som en fortsatt annerledes dag, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Utvalget har samlet kommet til at mer liberale åpningstidsregler på søndager vil ha flere konsekvenser:

• Flere må på jobb på søn- og høgtidsdager, og flere må jobbe deltid i butikkene.
• Utslippene av klimagasser fra varehandelen vil kunne øke, primært på grunn av flere arbeidsreiser.
• Full liberalisering av åpningstidene kan føre til større konkurranse og svekket lønnsomhet for distriktsbutikkene fordi søndagen er en dag da folk stort sett har fri og dermed kan storhandle i tettstedene.

En mer liberal regulering av åpningstidene på søn- og høgtidsdager kan ha samfunnsøkonomiske konsekvenser, men dette har det ikke vært mulig å tallfeste.

-Jeg setter min lit til at Stortingsflertallet støtter arbeidslivets parter og med det setter en stopper for høyresidens liberaliseringsiver. Det vil også være god likestillingspolitikk, avslutter Sundnes.

Vedlegg: Mindretallet særmerknader (kap. 9.5/9.6) fra representantene Harald Jachwitz Andersen (Virke), Bjørn Næss (NHO) og Trine Lise Sundnes (HK i Norge).

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?