Det ble ikke streik

LO og NHO lyktes å komme til enighet om økt lønn og bedre AFP i tariffoppgjøret. Den varslede streiken ble dermed avblåst. Pressemelding fra LO her https://bit.ly/2uUsrbs.

LO fikk gjennomslag for en ny og forbedret avtalefestet pensjon (AFP) der hull tettes og sliterne sikres et eget slitertillegg. Alle medlemmer på NHO-området sikres økt reallønn og lavtlønte sikres lavlønnsløft. I tillegg sikres arbeidstakere på oppdrag reise, kost og losji.

– Jeg er godt fornøyd med det vi har fått på plass på AFP, at alle sikres et generelt tillegg og at det er god lavlønnsprofil på oppgjøret. Det at de lavest lønte får et ekstra løft er et godt bidrag til likelønn, sier forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes.

Hun synes det er gjort et formidabelt arbeid for en forbedret AFP-ordning for framtida. Løsningen Fellesforbundet fikk til på RKL har stor betydning i kampen mot sosial dumping. Det samlede resultatet hadde ikke vært mulig å få til uten et samordna oppgjør og et så flott samhold i gruppa.

– Det var ikke mulig å få med arbeidsgiverne på en løsning om opptjening fra første krone på tjenestepensjonen. Når det er sagt, får hullene vi har tetta i AFP-ordningen stor betydning for våre medlemmer. De som ikke har helse til å stå i jobb etter fylte 62 år, får et tillegg som sikrer dem en anstendig pensjon. Jeg kan love at vi ikke slipper kravet om opptjening fra første krone i tjenestepensjon. Vi skal jobbe opp mot regjering og Storting for å få det på plass, påpeker Sundnes.

– LOs leder Hans Christian Gabrielsen og 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik har etter min mening bestått svenneprøven. Ut fra helheten i dette resultatet, mener jeg det er mange gode grunner til å anbefale medlemmene å stemme ja til dette resultatet, avslutter Sundnes.

Dette er de viktigste resultatene fra meklingen:

Avtalefestet pensjon (AFP)
Hull tettes og sikrer at færre vil falle uforskyldt ut av ordningen. Sliterne som må gå av ved fylte 62, 63 og 64 år, får et tillegg og sikres dermed bedre pensjon.

LO og NHO har sammen med myndighetene blitt enige om å utrede en ny og forbedret AFP-modell. Også yngre arbeidstakere, vil nyte godt av ny ordning og langt færre vil falle ut. Mål og elementer som skal legges til grunn kan leses i møteboka, bilag 2.

Økt kjøpekraft
Alle som er omfattet av en tariffavtale med NHO får et generelt tillegg på én krone. I tillegg gis det et lavlønnstillegg på kroner 2,50 til de som er omfattet av NHO Butikkoverenskomsten og NHO Bensinoverenskomsten.

Matpengesatsen økes til kr 86,50 i alle overenskomster med NHO.

Tilpasningsforhandlinger
Som den del av det samordnede oppgjøret, ble det gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger på de respektive overenskomstene i NHO-området.

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 0,30 per time til alle som er omfattet av en overenskomst (tariffavtale) mellom HK og NHO, herunder:

  • Standardoverenskomsten
  • Bensinstasjonsoverenskomsten
  • Medieoverenskomsten
  • Overenskomst for transportselskaper i Norge/Taxisentraler
  • Luftfartsoverenskomsten*
  • Rammeavtale for Bilselgere
  • Butikkoverenskomsten*: Det generelle tillegget på kr 0,30 per time ble brukt til å heve alle garantilønnssatser med 1,- kr per time.   

* Utvalgsarbeid på NHO Luftfartoverenskomsten
I forhandlingene for Luftfartsoverenskomsten ble partene også enige om å nedsette et utvalg med mål om å tilpasse lærling/praksisplassordningen i forhold til kompetansekrav i bransjen, som kan gi et utbytte til både bedrifter og arbeidstaker i forhold til relevant kompetanseheving.

* Utvalgsarbeid på NHO Butikkoverenskomsten
I forhandlingene om Butikkoverenskomsten ble partene enige om å nedsette et utvalg som skal foreslå en ny overenskomst tilpasset behovene i dagligvare og annen handel. Avtalen skal i form og innhold tilpasses digitale flater.

Dette vil det økonomiske oppgjøret bety for deg
Det er gitt tillegg både i det samordnede oppgjøret mellom LO og NHO og i tilpasningsforhandlingene mellom HK og NHO. Her vil vi gi en nærmere forklaring på hva det økonomiske oppgjøret faktisk vil bety for deg som er HK-medlem på NHO-området. 

De som er omfattet av Standardoverenskomsten, Medieoverenskomsten, Overenskomst for transportselskaper i Norge/Taxisentraler, Luftfartsoverenskomsten og Rammeavtale for Bilselgere får:

– et generelt tillegg på kr 1,30 per time, det vil si kr 2 535,- i året. 

De som er omfattet av Bensinstasjonoverenskomsten får et generelt tillegg på kr 1,30 per time, samt lavlønnstillegg på kr 2,50 per time. Dette betyr:

– et tillegg på kr 3,80 per time, og vil si kr 7 410,- i året.

De som er omfattet av Butikkoverenskomsten får et generelt tillegg på kr 1,- per time og lavlønnstillegget på kr 2,50 per time. I tillegg økes minstelønnssatsene med kr 1,- per time. Dette betyr:

– et tillegg på kr 3,50 per time, det vil si kr 6 825,- per år, til de som har høyere lønn enn minstelønnssats.

– et tillegg på kr 4,50 per time, det vil si kr 8 775,- per år til de som ligger på minstelønnssats.

Lokale lønnsforhandlinger
De sentrale tarifforhandlingene på NHO-området er avsluttet og det endelige resultatet er sendt medlemmene for godkjenning. Men det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor er det viktig at de tillitsvalgte går i gang med sin del av jobben og krever lokale forhandlinger.

Veiledning om lokale forhandlinger kan være et nyttig verktøy for deg som skal forhandle, du finner den her. Tillitsvalgte kan også ta kontakt med sitt regionkontor for råd og veiledning.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Du vil få tilsendt uravstemningsmateriell enten elektronisk eller på papir fra HK i løpet av kommende uke. Stemmefristen vil framkomme i materiellet.

Mer informasjon om tariffoppgjøret
Les mer om tariffoppgjøret på LOs hjemmeside www.lo.no og HKs nettsider www.hkinfo.no.

Tariffleksikon
Er det ord som er vanskelig å forstå? Finn forklaringer i Fri Fagbevegelse sitt tariffleksikon: https://frifagbevegelse.no/tariff/tariffleksikon-6.237.117.d72276326e

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?