Praktiske opplysninger ved eventuell streik

Her er en del praktiske opplysninger om permitteringer, nyinnmeldte medlemmer, utbetaling av streikestønad som følge av streik, samt streikebryteri.

Streikestønad
Medlemmer med fast avtalt arbeidstid t.o.m. 15 timer per uke får kr 1.752,- per uke (kr 251,- per dag for del av uke).
Medlemmer med fast avtalt arbeidstid over 15 timer og t.o.m. 30 timer per uke får kr 2.427,- per uke (kr 347,- per dag for del av uke).
Medlemmer med fast avtalt arbeidstid over 30 timer per uke får kr 3.331,- per uke (kr 475,- per dag for del av uke).

Streikestønaden er regulert, og politisk vedtatt, i henhold til HKs vedtekter.

Klubbleder/tillitsvalgt har ansvaret for å innrapportere hvilke medlemmer som har krav på streikestønad. Første utbetaling blir ca. 2 uker etter at streiken har startet, og deretter har HK utbetalinger hver andre uke.

Se eget vedlegg lengre ned på siden for utfyllende opplysninger.

Kan nyinnmeldte streike?
Som nyinnmeldt kan du ikke streike så lenge vi ikke har varslet plassfratredelse for deg til Riksmekleren. Plassfratredelse må meldes fire dager før du kan gå ut i streik. HK er likevel glad for at du har meldt deg inn hos oss. Vi håper du vil stille deg solidarisk med de streikende og unngå å utføre arbeid de som streiker skulle gjort. Du kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver. Fordelen med HK-medlemskapet under en streik, er at du har rett til streikestønad dersom arbeidsgiver permitterer deg.

Permitteringer
Du kan bli permittert enten som følge av streik i egen bedrift eller på grunn av streik i en annen bedrift.

Har jeg rett på dagpenger fra NAV om jeg permitteres på grunn av streiken, men ikke får fordeler av resultatet?
Ja, ansatte som permitteres som følge av streiken, men som ikke får fordeler av resultatet av streiken, har rett på dagpenger fra NAV. Dette gjelder ansatte som omfattes av tariffavtale med andre arbeidsgivermotparter enn NHO, samt ansatte i bedrifter som ikke omfattes av en tariffavtale.

Har du vært medlem i minst 12 måneder, dekker HK de tre karensdagene (ventedagene) for deg.

Se også eget vedlegg lengre ned på siden med spørsmål og svar om permitteringer.

Streikebryteri
Medlemmer som er tatt ut i streik, og som arbeider under streiken anses som streikebrytere. Uorganiserte som overtar arbeidet til de som streiker, anses også som streikebrytere. Arbeidsgiver kan ikke pålegge ansatte å utføre arbeid som streikende skulle utført, men kan selv – ved øverste leder – utføre streikerammet arbeid. Det er ikke anledning til å melde seg ut av HK fra det er meldt plassfratredelse, og inntil oppgjøret er ferdig. Dette er bestemt i HKs vedtekter.
 
Du finner mer informasjon i notatet om streikebryteri lengre ned på siden.

Er det ord som er vanskelig å forstå? Finn forklaringer i Fri Fagbevegelse sitt tariffleksikon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?