Praktiske opplysninger ved eventuell streik i Finansnæringen

Her er en del praktiske opplysninger om permitteringer, nyinnmeldte medlemmer, utbetaling av streikestønad som følge av streik, og streikebryteri.

Hvem får streikestønad?
Alle HK-medlemmer innmeldt innen 30. mai får streikestønad fra HK ved en eventuell streik. Uorganiserte har ikke rett på streikestønad.

Hva får jeg i streikestønad?
Streikestønaden vil utgjøre netto månedslønn med utgangspunkt i lønn for april måned.

For medlemmer med variabel lønn vil grunnlaget være gjennomsnittlig månedslønn for perioden februar til april 2018. Årsbonus, engangstillegg eller tilsvarende variable tillegg som er utbetalt i denne perioden regnes ikke med.

Klubbleder/tillitsvalgt har ansvaret for å innrapportere hvilke medlemmer som har krav på streikestønad, samt oversikt over periode de har vært streik. Første utbetaling blir ca. to uker etter at streiken har startet. Deretter har HK utbetalinger annen hver uke.

Klubbleder/tillitsvalgt har ansvaret for å innhente kopi av lønnsslipper fra de streikende, og der må bankkontonummer fremgå. Lønnslippene sendes samlet på e-post til [email protected].

Kjøreplan utbetalinger: Lister må være mottatt av HK fra klubbleder/tillitsvalgt: 7.6, 21.6 osv. med to ukers intervall.

Utbetalingsdato: 14.6, 28.6 osv. med to ukers intervall.

Kan nyinnmeldte streike?
Som nyinnmeldt kan du ikke streike så lenge vi ikke har varslet plassfratredelse for deg til Riksmekleren. HK er likevel glad for at du har meldt deg inn hos oss.

Vi håper du vil stille deg solidarisk med de streikende og unngå å utføre arbeid de som streiker skulle gjort. Du kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver.

Fordelen med HK-medlemskapet under en streik, er at du har rett til streikestønad dersom arbeidsgiver permitterer deg.

Hva er streikebryteri?
Medlemmer som er tatt ut i streik, og som arbeider under streiken anses som streikebrytere. Uorganiserte som overtar arbeidet til de som streiker, anses som streikebrytere.

Arbeidsgiver kan ikke pålegge ansatte å utføre arbeid som streikende skulle utført, men kan selv – ved øverste leder – utføre streikerammet arbeid.

Det er ikke anledning til å melde seg ut av HK fra det er meldt plassfratredelse, og inntil oppgjøret er ferdig. Dette er bestemt i HKs vedtekter.

Se notat om streikebryteri lengre ned på siden for mer informasjon.

Kan jeg bli permittert?
Ja, du kan bli permittert enten som følge av streik i egen bedrift eller på grunn av streik i en annen bedrift.

Har jeg rett på dagpenger om jeg blir permittert?
Ansatte som permitteres som følge av streiken og som får fordeler av resultatet av streiken, har ikke rett til dagpenger fra NAV.

Ansatte som permitteres som følge av streiken, men som ikke får fordeler av resultatet av streiken, har rett til dagpenger fra NAV.

Dette gjelder ansatte som omfattes av tariffavtale med andre arbeidsgivermotparter enn Finans Norge, samt ansatte i bedrifter som ikke omfattes av en tariffavtale.

Har du vært medlem i minst 12 måneder, dekker HK de tre karensdagene (ventedagene) for deg.

Se eget vedlegg lengre ned på siden med spørsmål og svar om permitteringer.

Kan jeg avvikle ferie ved streik?
Dersom ferie er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før plassene blir sagt opp, kan denne avvikles på vanlig måte med feriegodtgjørelse etter gjeldende regler. Det samme gjelder dem som er på ferie når streiken starter.

Dersom ferie ikke er fastsatt før plassoppsigelsen har en ikke krav på å få avviklet denne så lenge streiken pågår.

De som har fått utbetalt feriepenger, skal det ikke utbetales stønad for den tiden feriepengene skal dekke.

Har jeg rett på sykepenger ved streik?
I henhold til folketrygdloven har man bare rett på sykepenger fra det offentlige hvis man blir syk før konflikten blir iverksatt. Blir man syk under konflikten og fortsetter å være syk etter at arbeidet er gjenopptatt, har man rett til sykepenger fra den dagen arbeidet ble gjenopptatt.

Er man derimot syk når konflikten starter, men blir friskmeldt underveis, får man streikestønad fra den dagen man er friskmeldt. Blir man syk mens streiken pågår fortsetter man å motta streikestønad så lenge konflikten varer.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?