Ny IA-avtale: Fortsatt full lønn under sykdom

– LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Dermed sikrer vi full lønn under sykdom, samtidig som vi videreutvikler virkemidlene for å få sykefraværet nedover, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Arbeidslivets parter og regjeringen undertegnet i dag en ny IA-avtale for de kommende fire årene. Avtalen sikrer at dagens sykelønnsordning består uendret, med mindre partene i avtaleperioden blir enige om annet, samtidig som den videreutvikler arbeidet for å få sykefraværet ned.

– IA-avtalen bygger på den viktige erkjennelsen at folk ikke blir friskere av at sykelønnsordningen svekkes. Det som får ned sykefraværet er et systematisk arbeid for å forebygge at arbeidstakerne blir syke av jobben, og et systematisk arbeid for at folk kan jobbe noe selv om de ikke er helt friske, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO-lederen viser til at sykefraværet i Norge er redusert med 12,9 prosent siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001, samtidig som seniorene står vesentlig lenger i jobb – et annet av hovedmålene i IA-avtalen.

– IA-arbeidet har styrket partssamarbeidet nasjonalt og ute på den enkelte arbeidsplass, og bidratt til en helt annen kultur for hvordan man snakker om og håndterer sykefravær. Sykefravær har gått fra å være en privatsak til noe arbeidsgiver og arbeidstaker tar tak i fellesskap. Tillit og dialog står i sentrum – det er nok ganske unikt for Norge, sier LO-lederen.

IA-avtalen har ved hver revisjon siden 2001 gjennomgått til dels betydelige endringer. Så også med årets avtale. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen legger særlig vekt på følgende endringer som han mener kan styrke IA-arbeidet:

• Satsning på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å forebygge og redusere lange og gjentakende sykefravær.
• IA-arbeidet kobles tettere på kompetansepolitikken, og det iverksettes forsøk med utvidet bruk av kompetansetiltak i regi av myndighetene.
• Egne satsinger rettet inn mot enkeltbransjer med høyt potensiale for å nå IA-avtalens mål. Bransjesatsingene skal ha egne mål og indikatorer, og det skal testes ut ulike virkemidler tilpasset den enkelte bransje.
• Utvikling av en ny digital webportal for å hjelpe virksomhetene i IA-arbeidet.

– I tillegg er vi fornøyd med at NAV sine Arbeidslivssenter består. Virksomhetene oppgir selv at disse er viktige i IA-arbeidet, sier Gabrielsen.

Den nye IA-avtalen innebærer samtidig en viktig endring ved at avtalen nå skal gjelde for hele arbeidslivet, ikke bare virksomheter som har inngått en egen lokal IA-avtale. Dermed forsvinner begrepet "IA-bedrift".

– Dette er en endring LO ikke ønsket, fordi vi frykter at det kan svekke partssamarbeidet ute på arbeidsplassene. Derfor var det viktig for oss å få inn i avtalen at det skal være en dokumentert dialog mellom partene i den enkelte virksomhet før NAV Arbeidslivssenter yter bistand, sier Gabrielsen. Han understreker at LOs 60.000 tillitsvalgte er beredt til å fortsette det viktige inkluderingsarbeidet de allerede gjør rundt i norske virksomheter:

– LO forventer at også arbeidsgiverne er innstilt på å videreføre det gode partssamarbeidet ute i virksomhetene. Det har vært et av suksesskriteriene der avtalemålene er oppnådd, sier LO-lederen, og viser til at også den nye IA-avtalen understreker at arbeidsplassen er hovedarena for IA-arbeidet, og at et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes.

En annen vesentlig endring som følger av at IA-avtalen nå skal gjelde hele arbeidslivet er at utvidet egenmelding ikke lenger blir en bindende del av avtalen.

– Denne endringen mener vi er beklagelig, fordi adgangen til utvidet egenmelding er ubyråkratisk og tillitsbasert. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte i tidligere IA-bedrifter til å avtale en videreføring av ordningen, slik de har mulighet til, og merker oss at arbeidsgiverorganisasjonene vil be sine medlemmer om det samme, sier Gabrielsen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?