Endring av fastsatt ferie

Kan korona være gyldig grunn for at arbeidsgiver kan flytte ferien din? Det korte svaret er ja, i noen tilfeller.  

Korona kan være gyldig grunn til å endre ferietidspunkt. 
• Koronasituasjonen er en uforutsett hendelse og utenfor bedriftens kontroll, dermed åpner det for at det kan være saklig grunn til å endre ferietidspunkt.
• Hvis det er mulig å skaffe stedfortreder (vikar), eller løse bemanningsfloken på annet vis, så vil ikke dette skape vesentlige driftsproblemer for arbeidsgiver, og således bortfaller saklig grunn til endring av ferietidspunkt.

Slik står det i ferieloven § 6(3):

"Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.
Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet."

Hovedregelen etter ferieloven
Den enkelte medarbeider skal kunne forholde seg til ferien som er blitt fastsatt og meddelt. Den enkelte skal utfra dette kunne planlegge ferien sammen med venner og familie, bestille nødvendige billetter, sommerhus mm. Dette er selvsagt noe en leder også ønsker at den ansatte skal få god tid til. Det at den ansatte har en god ferie innebærer at medarbeideren kommer tilbake på jobb motivert, uthvilt og klar for nye utfordringer.

Når kan ferien endres?
Ferielovens bestemmelse legger opp til at ferien kan endres hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Dette innebærer at den situasjonen som har oppstått må være upåregnelig og utenfor bedriftens kontroll og herredømme, med andre ord noe som arbeidsgiver ikke kunne ha forutsett og dermed tatt høyde for. I tillegg må den uforutsette situasjonen skape vesentlige driftsproblemer for virksomheten. Hva som vil være vesentlig beror på en konkret skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle, men det er ingen tvil om at det må være av et markert omfang. Det må videre ikke være mulig å skaffe stedfortreder. Kan man sette inn en ferievikar vil ikke situasjonen skape vesentlige driftsproblemer.

Hvis arbeidsgiver kommer til at ferietidspunktet må endres har arbeidsgiver myndighet til å endre dette, selv om dette er til stor ulempe og en uønsket situasjon for arbeidstaker.

Arbeidsgiver plikter å betale merutgifter
En annen ting som er viktig at å være er klar over er at arbeidsgiver er pliktig til å dekke de merutgifter som arbeidstaker får når fastsatt ferie endres. Dette kan f.eks. være gebyr ved avbestilling av flyreiser/hotellrom eller ekstrautgifter til barnepass. Arbeidstaker skal stilles økonomisk som om den opprinnelige feriefastsettelsen ikke hadde funnet sted. Arbeidstaker skal ikke tjene på omleggingen, men skal heller ikke tape på den. Plikten til å dekke slike merutgifter gjelder for både arbeidstaker og dennes nærmeste familie.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?