Mekling mellom HK og Virke

HK og Virke møtes til mekling den 10.-11. september 2020. Partene ble ikke enige under lønnsforhandlingene.

Her ser du om dette oppgjøret gjelder deg.

Allerede ved starten av forhandlingene sto partene, altså HK i Norge og Virke, langt fra hverandre. Det som fikk forhandlingene til å bryte sammen var temaet lønn under sykdom.

– HKs medlemmer i varehandelen er blant dem som ikke får full lønn fra arbeidsgiver når de er syke. De må vente på å få sykepengene fra NAV. I en pandemisituasjon som nå er det derfor ekstra viktig for HK å beskytte arbeidstakerne, sier forbundsleder Christopher Beckham.

Lønn under sykdom er et viktig sikkerhetsnett. Mange bedrifter har dette i dag, men urimelig nok gjelder det som oftest kun ledere og arbeidstakere med høy lønn. Derfor er dette absolutt et rimelig krav. Lønn under sykdom innebærer at arbeidsgiver fortsetter å betale ut full lønn, også etter arbeidsgiverperioden på 16 dager. Deretter får de dette refundert fra NAV. Arbeidstakere som ikke har full lønn under sykdom taper også penger, fordi de får lavere feriepengeutbetaling. Lønn under sykdom er også et risikotillegg for medlemmer som står i front i en pandemisituasjon. 

Arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO ble nedlagt våren 2020 og COOP meldte seg derfor inn i Virke. Arbeidstakerne ble da omfattet av tariffavtalene mellom HK og Virke. Det er disse avtalene HK og Virke nå har forhandlet om, uten å bli enige om temaet full lønn under sykdom. HK har 8440 COOP-medlemmer. Alle disse har fått forskuttert sykelønn fra arbeidsgiver. Hvis Virke fikk det som de ville, hadde de fleste av COOP-medlemmene mistet ordningen med forskuttert sykelønn.

– At medlemmene våre i COOP skal miste rettigheter de har i dag, er totalt uakseptabelt, slår Beckham fast. Han er stolt og imponert over den viktige innsatsen de ansatte i varehandelen har lagt ned det siste halve året. Beckham mener at nå er det på tide at de får mer enn applaus.

Hva innebærer full lønn under sykdom og forskuttering av sykepenger?
• De første 16 kalenderdagene man er syk betaler arbeidsgiver full lønn, inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon. Dette kalles arbeidsgiverperioden.
• Fra 17. dag har ikke den syke rett på lønn og må selv søke NAV om sykepenger. Det kan først gjøres når sykemeldingsperioden er over, og det kan ta over to måneder før utbetaling.
• Forskuttering av sykepenger innebærer at arbeidsgiver utbetaler lønn som om du ikke er syk og at arbeidsgiver får sykepengene refundert fra NAV.
• Da blir det ingen forsinkelser og du får penger som normalt så fremt du har lønn inntil 6G, som tilsvarer omlag 600 000 kr. 
• Arbeidsgivere som utbetaler full lønn under sykdom betaler også lønn utover 6G, samt feriepenger. I en bedrift med tariffavtale er satsen 12 prosent av lønna.

Hva skjer videre i lønnsoppgjøret?
Fordi HK og Virke ikke ble enige, blir dette det neste som skjer:
• Mekling hos Riksmekleren 10.-11 september 2020
• Frist for å komme fram til en løsning under mekling
• Streik hvis det ikke blir en løsning under mekling

Så fort vi vet når meklingen starter og når fristen for å komme til en løsning er, informerer vi om dette.

Hva er mekling og hvordan foregår den?
Partene er pålagt å delta i mekling hvor Riksmekleren, som er en nøytral part, hjelper dem til å finne en løsning. Meklingen kan fortsette etter meklingsfristen, dersom partene og Riksmekleren ser at det er en mulighet for at de kan bli enige. Riksmekleren lager en skisse, som er et forslag til løsning. Det er hvis en av partene sier nei til forslaget, at det blir streik.

Informasjon til medlemmene
HK sender ut informasjon til alle medlemmer som jobber på Virkeområdet for å forberede dem på en eventuell streik. 

Hvem blir tatt ut i en eventuell streik?
HK offentliggjør hvem som skal streike hvis det skulle bli streik. Vi legger da ut informasjon om hvilke bedrifter som blir rammet av streik her på hkinfo.no. Vi sender nyhetsbrev med egen informasjon til tillitsvalgte og medlemmer som skal streike.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon finner du en forklaring på vanskelige ord og uttrykk som vi bruker under lønnsoppgjøret.

Vil du ha mer informasjon?
Følg med på HKs facebookside. Her på hjemmesiden vår finner du også oppdatert informasjon om lønnsoppgjøret.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?