Streik i varehandelen er avverget

Etter mekling på overtid i mer enn åtte timer, ble HK og Virke til slutt enige. HK fikk gjennom kravet om avskaffelse av 12-timersregelen, som har vært et viktig krav gjennom mange tariffoppgjør.

HK gikk til mekling med mål om å få full lønn under sykdom, men Virke var umulig å rikke. En kompetansereform og konkrete bærekraftsmål gjør likevel dette tariffoppgjøret historisk.

– Vi kom ikke så langt som vi håpet, men dette er likevel en historisk enighet. 12 timers-regelen er avskaffet en gang for alle, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham.

Forskuttering av sykelønn er viktig, og med avtalen frontfaget klarte å forhandle fram så blir det ikke mulig å forskjellsbehandle ansatte på arbeidsplassen. Det skal ikke være sånn at lederne har gode sykelønnsbetingelser mens de ansatte ikke har.

Dette ble HK enige med Virke om:

Høyere tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid
Lørdag:
Etter kl. 13.00: kr 45. Tillegget er uendret.
Etter kl. 15.00: kr 55,- pr. time. Tillegget er nytt
Etter kl. 18.00: kr 110,- pr. time. Tillegget er økt med 20 kroner timen. 
Søndag:
Hele døgnet: kr 110,- pr. time. Tillegget er økt med 14 kroner timen.

12 timers-regelen er historie
Regelen har betydd at ansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke, ikke har hatt rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. HK har i mange år ønsket å bli kvitt denne regelen. Nå er den endelig fjernet. – Å bli kvitt 12 timers-regelen har vært et viktig likestillingskrav for oss i mange år. Uten 12 timersregelen vil det nå bli langt mer attraktivt å tilby deltidsansatte økt stillingsprosent. Dette er et krav om heltid, og dessuten er det et likestillingskrav, sier forbundsleder Beckham.

Bærekraft kommer inn i overenskomsten 
Dette er banebrytende. Det er første gang partene i arbeidslivet har forhandlet miljø og klima inn i tariffavtalene. – Når arbeidsgivere og arbeidstakere går sammen for å skape grønne arbeidsplasser, gir det store miljøgevinster for samfunnet, og klimavennlige fordeler for våre medlemmer, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham. Det er særlig to hovedpunkter det er viktig at vi har blitt enige om:

Det første er at nå skal tillitsvalgte og arbeidsgivere lokalt vurdere og drøfte bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn.

Avtalen går videre ut på at partene lokalt gjennom dialog i fellesskap setter mål og finner tiltak som er tilpasset den enkelte bedrifts ulike forutsetninger og påvirkningsmulighet. 

Eksempler på mål og tiltak det kan forhandles om lokalt:

• miljøsertifisering av bedriften
• miljøsertifisering av produkter og tjenester
• redusert energibruk
• redusert og mer miljøvennlig transport
• resirkulering av varer og utstyr/materialer
• redusert avfall, herunder matsvinn
• bærekraftige innkjøp
• grønn opplæring av de ansatte

Det andre punktet vi er blitt enige  om er å ta opp temaet bærekraft i relevante og strukturerte samarbeidsfora lokalt og sentralt. Partene mener at tiltakene, konsekvensene av tiltakene og andre forhold som har betydning for bedriftens utvikling i bærekraftig retning bør drøftes regelmessig. HK og Virke forslår at det bør vurderes å utpeke representanter blant de lokale partene som har særskilt ansvar for oppfølging av tiltakene.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å ta stilling til resultatet av meklingen ved å stemme ja eller nei. Det er først når vi vet resultatet av avstemmingen at vi vet om medlemmene får godene som er fremforhandlet. Disse kan du lese om over. Hvis flertallet stemmer nei, får vi ikke det som er avtalt og det blir streik. Da er resultatene tatt av bordet og vi vet ikke hva resultatet vil bli. Hvis medlemmene stemmer ja, trer den nye tariffavtalen med godene som er avtalt i kraft fra 1. oktober 2020. Medlemmer som har stemmerett, får tilsendt informasjon om hvordan de stemmer på e-post eller SMS i løpet av uka som kommer. Fristen medlemmene har for å stemme er 1. oktober kl. 16.00.

Lokale lønnsforhandlinger
Nå er de sentrale tarifforhandlingene mellom HK og Virke avsluttet. Det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. De tillitsvalgte skal nå  i gang med sin del av jobben, og kreve lokale forhandlinger.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de viktige og vanskelige ordene forklart.

Her ser du om dette oppgjøret gjelder deg  

Riksmeklerens møtebok av 12. september 2020

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?