Lønnsforhandlinger og lønnssamtale

Lønnen din skal være avtalt med arbeidsgiveren før du begynner i jobben. Hvis du skal få høyere lønn etter det, kan det skje gjennom lønnsforhandlinger eller lønnssamtaler.

Hva er lønnsforhandlinger?
Er du medlem i HK i Norge og arbeidsplassen din har en tariffavtale, bestemmes lønnen din og økningen av lønnen gjennom forhandlinger. Forhandlingene foregår etter bestemte kjøreregler. Først forhandles det mellom de sentrale partene. Det betyr at HK i Norge forhandler med for eksempel arbeidsgiverforeningene Virke eller NHO. Hvis de ikke blir enige, kan det i ytterste konsekvens ende med streik eller lockout.

Når de sentrale forhandlingene er ferdige, stemmer HKs medlemmer ja eller nei til forhandlingsresultatet. Ja-flertall betyr at resultatet er godkjent og vil gjelde fra et avtalt tidspunkt. Nei-flertall betyr som regel enten mekling eller streik.

Når de sentrale forhandlingene er ferdige og resultatet er godkjent kan det forhandles lokalt. Da er det de tillitsvalgte og arbeidsgiver i bedriften du jobber som forhandler. Krav kan være et likt lønnstillegg til alle, at skjevheter mellom grupper rettes opp eller andre økonomiske fordeler for medlemmene. Hvordan de lokale forhandlingene eller lønnsvurderingene skal gjennomføres, vil variere alt etter hvilken tariffavtale som gjelder på arbeidsplassen. Likt for alle er at dersom ikke ledelsen og de tillitsvalgte blir enige i forhandlingene, kan ikke arbeidstakersiden be om mekling eller streike, slik som vi kan i sentrale forhandlinger.

Våre tillitsvalgte har hele medlemsmassen til HK i ryggen. De har rett til innsyn i bedriftens økonomi og lønninger, og har som oftest både erfaring og kurs i hvordan de skal forhandle. Kort sagt – de stiller skarpskodd til forhandlingene, og taler din sak.

Vil du lese mer om om lokale forhandlinger har du muligheten her

Hva er årlige lønnsvurderinger?
I noen overenskomster står det at det kan gjennomføres årlige lønnsvurderinger. Det betyr at du sammen med tillitsvalgte kan ta opp spørsmål som lønnsnivået ditt, innplassering i lønnssystemet, ansiennitetstillegg, fagbrevtillegg og andre tillegg for eksempelvis utdanning. En slik vurdering gjør tillitsvalgte og arbeidsgiver sammen, eller et stillingsutvalg som består av tillitsvalgte og arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som har siste ordet, men HK kan bistå dersom du er medlem og mener at feil ikke blir rettet opp, eller du ikke får tillegg du har krav på etter reglene i overenskomsten. I slike tilfeller må du kontakte HK.

Forhandle om egen lønn selv?
Alle kan selvfølgelig be om samtaler med arbeidsgiver om egen lønn. Men det er gjerne lønnsbestemmelsene i overenskomsten sammen med lokal enighet om lønnsfastsetting som bestemmer utgangspunktet for lønnsnivået i bedriften. Men dersom du mener du er feil lønnsinnplassert, eller du ikke har fått tilleggene du har krav på, må du snakke med de tillitsvalgte. 

Hvis dere ikke har en tariffavtale og dere ikke har tillitsvalgte på arbeidsplassen din, er lønnssamtaler mellom deg og arbeidsgiver viktig for lønnsutviklingen din. Før samtalen bør du skaffe deg oversikt over hvordan sammenlignbare stillinger i bedriften er lønnet, og sjekk gjerne SSBs lønnsstatistikk for å se hvordan samme type stillinger lønnes.

Eventuelle forskjeller i lønnen mellom deg og andre som jobber i stillinger som kan sammenlignes med din kan være et godt argument for høyere lønn. Vær også nøye med å dokumentere kompetansen din og hvordan du har utviklet stillingen før du ber om samtale med arbeidsgiver.

Får du for lav lønn?
Et viktig prinsipp er lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Det betyr at lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn i bedriften. Hvis du har lavere lønn enn andre ansatte og mener det skyldes for eksempel kjønn, etnisitet eller alder kan det være ulovlig. At du tjener mindre enn dem du sammenligner deg med, betyr ikke nødvendigvis at du blir diskriminert. Dere kan ha ulike kvalifikasjoner eller ikke jobbet like lenge i bedriften. I slike tilfeller kan lønnen være ulik, selv om stillingen er sammenlignbar.

Hvis du har mistanke om at du blir lønnsdiskriminert kan du be arbeidsgiver om å få opplysninger om lønnsnivå og regler for hvordan lønnen blir fastsatt i bedriften, slik at du kan vurdere om lønnsforskjellene er saklige. Det kan være en fordel å ta med verneombud i møtet med arbeidsgiver dersom det ikke er tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Lønnsforhandlinger er uansett ikke enkelt. Ta kontakt med HK får å få ytterligere tips og råd om hvordan du skal gå fram.

Har dere ikke en tillitsvalgt?
Hør podkasten Trenger dere en tillitsvalgt?

Er du ikke medlem i HK?
Her kan du lese om fordelene ved å være medlem.

Her kan du melde deg inn i HK.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?