Pensjon fra første krone

Fra 1. januar 2022 trådte nye regler om pensjon fra første krone og dag i kraft.

Bedriftene gis tid til 30. juni 2022 for å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene. Det er ikke et krav fra Regjeringen om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier får virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning. Altså trer nye regler i realiteten i kraft 30. juni.

De nye reglene innebærer blant annet at private tjenestepensjonsordninger må spare minst to prosent av medlemmenes inntekt fra første krone. Videre blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene opphevet. Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år, slik som i folketrygden. Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere. Anledningen bedriften hadde til å ikke gi pensjonsopptjening til ansatte i arbeid under 12 måneder ble fjernet i forbindelse med innføring av egen pensjonskonto i 2021.

HK har lenge kjempet for å endre reglene i OTP-loven til å omfatte all lønn uavhengig av stilling og alder. Tjenestepensjonene har til nå hatt svært usosial profil og har forsterket lønnsforskjellene. En utvidelse av pensjonsgrunnlaget til å gjelde fra første krone uavhengig av alder og stillingsbrøk er et gode for de ansatte og vil på sikt løfte pensjonene til ansatte i privat sektor, og spesielt de lavtlønte.

Et nyhetsbrev angående dette er også sendt HKs tillitsvalgte.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?