Godt resultat i finansoppgjøret

HK Norge og Fagforbundet ble natt til 22. april enige med Finans Norge om lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren. Alle medlemmene får et tillegg på kroner 13 000.

– Vi er veldig fornøyde med profilen i dette oppgjøret som gir en lav- og likelønnsprofil. Vårt mål var å sikre økt kjøpekraft til medlemmene og vi har vært opptatt av å bruke mest mulig sentralt slik at alle skulle få en lønnsutvikling, sier leder i HK Norge, Christopher Beckham.

Partene ble enige om en heving av lønnsregulativets satser på 13.000 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2022. I tillegg legges til fire nye trinn på toppen av lønnskalaen.

Krevende fordeling
Det mest krevende i forhandlingene har vært fordeling av det sentrale tillegget og andelen til lokal fordeling. For å redusere lønnsforskjellene har HK og Fagforbundet ønsket høyere sentrale tillegg, mens Finans Norge har krevd en større andel til lokal fordeling for å kunne beholde og tiltrekke seg viktig kompetanse i konkurransen om arbeidskraften. Det ble enighet om en fordeling som i år innebærer at vel 50 prosent av rammen gis som sentrale tillegg.

I tillegg til et godt økonomisk resultat fikk HK og Fagforbundet gjennomslag for å forlenge «overgangstillegget» i tariffperioden. Dette tillegget er for ansatte som går av ved 62, 63 eller 64 år og som ikke fortsetter å arbeide.

– Dette har en viktig sosial profil for arbeidstakere som ikke kan jobbe ved siden av AFP. Det forutsetter at arbeidstakeren kvalifiserer til AFP, sier Beckham. LO Finans fikk avtalt dette i 2018-oppgjøret.

Gjennomslag for kompetansekrav
Det ble også gjennomslag for endringer i sentralavtalens kapittel om kompetanseutvikling.

– Kompetanseutvikling er veldig viktig for våre medlemmer. Vi er derfor godt fornøyde med å få oppdatert og styrket avtalen på dette området. Det er mange små endringer i teksten som totalt sett gir tillitsvalgte lokalt større muligheter til å påvirke planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak i den enkelte bedrift, sier nestleder i Fagforbundet Post og finans, Cathrine Ertsås.

Forringelser av avtalen avvist
Finans Norge sto hardt på å endre normalarbeidsdagens ramme, fjerne kompensasjon før kl. 18:00, samt ta vekk retten til redusert arbeidstid for de over 64 år.

– Vi ser på flere områder en koordinert kamp fra arbeidsgiversiden til å endre normalarbeidsdagen. Dette vil vi forsvare i de pågående og kommende oppgjørene, sier Beckham.

Skuffet over nei til medvirkning i klima
– Finansnæringen liker å hevde at de er i front i klima- og miljøspørsmål. Jeg er svært skuffet over at de ikke ville styrke medbestemmelsen i klima- og bærekraftspørsmål i tariffavtalen. Hvis vi skal lykkes med grønn omstilling er det viktig at det forankres i finansnæringens ledelse, men vi kan aldri lykkes uten at de ansatte er med å bestemme, sier Beckham.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant medlemmene. Stemmefrist er torsdag 5. mai kl. 12.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?