Enighet i forhandlingene for ansatte i Norges Fiskarlag m.fl.

I tariffoppgjøret mellom HK og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning (FA) kom partene til enighet tirsdag 15. oktober 2022.

Økonomi
Reguleringene av A-lønnstabellen fra 1. mai 2022 gjøres gjeldende fra samme dato. Det gis i tillegg ett lønnstrinn til alle som ligger innenfor lønnsplanene med virkning fra 1. mai 2022. Lønnsplanene reguleres tilsvarende.

Tidsoverføring og avspasering av plusstimer
I dagens bestemmelser om arbeidstid tillates det å overføre 50 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 50 blir strøket uten kompensasjon.

Nå er det lagt inn et nytt andre avsnitt som skyver de påfølgende avsnittene ned:
Det påligger både arbeidstaker og arbeidsgiver et ansvar for at pluss- og minustimer avvikles innen avregningsperioden. Arbeidsgiver bør, senest fire måneder før avregningsperiodens slutt, legge en plan sammen med arbeidstaker for hvordan eventuell oppspart arbeidstid kan avvikles. I de tilfeller der arbeidstaker står i fare for å få strøket overskytende plusstimer over 50 timer, må arbeidssituasjonen for vedkommende tas opp til vurdering mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Utvalgsarbeid i perioden
Utvalgsarbeidet vedrørende lønnsplan som ble avtalt under tariffrevisjon 2020 videreføres i neste tariffperiode. Utvalget har så langt hatt flere møter og gode diskusjoner, men trenger noe mer tid før de kan legge fram et forslag. Utvalgsarbeidet blir derfor videreført med følgende mandat:

Det nedsettes et utvalg lokalt med inntil tre representanter fra hver av partene. Utvalget skal vurdere overenskomstens Bilag 1 Lønnsplan, § 6 Lønnsplan, § 7 Innplassering på lønnsplan og opprykk, § 8 Ansiennitetsberegning samt § 18 Reiser (særlig § 18.2 om tilleggsytelse ved reise). Utvalget skal foreslå endringer som gjør bestemmelsene bedre tilpasset dagens situasjon og framtidens behov. Nærmere kriterier for lønnsinnplassering og opprykk, og godtgjørelse for høyere utdanning eller tilsvarende realkompetanse defineres av utvalget.

I vedlagte forhandlingsprotokoll finner du oversikt over alle endringer.

Resultatet sendes nå ut på uravstemning blant medlemmene. Stemmefrist vil være mandag 28. november kl. 12.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?