Likestill arbeidslivet i Norden!

Nå som de nordiske landene nettopp har kommet seg gjennom pandemien, ser vi en bekymringsfull utvikling. Inflasjonen er den høyeste på lenge, og både strøm- og matvareprisene er på rekordnivåer. Det rammer hardest de med lavest inntekt, som ofte er kvinner. Fordi kvinner fortsatt tjener mindre enn menn. For oss vil det være et tydelig signal om at det fortsatt er mye å gjøre for likestilling på arbeidsmarkedet i Norden. Sammen er vi 14 fagforeninger innen service, service og andre sektorer fra Sverige, Finland, Danmark og Norge. Den nordiske fagbevegelsen ønsker å oppfordre til samling for et mer likestilt arbeidsliv.

Vi ser behov for forbedringer på flere områder:

Likelønn nå
I flere av de nordiske landene øker nå lønnsgapet mellom kvinner og menn for første gang på mange år, i andre står utviklingen på stedet hvil. Samlet sett viser de nordiske landene omtrent samme lønnsgapet som resten av OECD: mellom 16 og 11 prosent. Hvis du sammenligner lønn for samme jobb, fortsetter lønnsgapet.

Vi krever økt innsats for å oppnå full likelønn mellom kvinner og menn!

Vi vil ha flere kvinner på topp
Vi ønsker økt innsats i utdanningssystemene for at jenter og gutter kan ta mer likeverdige valg. Dette er valg som overføres til arbeidsmarkedet, og som dermed har stor betydning for kvinners og menns sysselsetting og arbeid. Utdanningssystemene i Norden har en viktig oppgave med å forebygge stereotype valg. Deler av arbeidsmarkedet er så kjønnsdelt at kvinner sjelden sitter i toppstillinger eller bedriftsstyrer til tross for at de har høyere eller lik utdanning.

En lønn å leve av
Deltidsarbeid, midlertidige ansettelser og kutt i arbeidstiden uthuler tryggheten på arbeidsmarkedet og er alle vanlige i kvinnedominerte næringer.
Vi krever at flere sikres trygge arbeidsforhold og en lønn å leve av!

Et arbeidsliv fritt for diskriminering og seksuell trakassering
Likestilling og mangfold må inkluderes i forretningsplanleggingen på alle nivåer i bedriftene. Seksuell trakassering skal aldri aksepteres, og diskriminering på lønn skal avskaffes. Vi krever at arbeidsgivere driver forebyggende og fremmende arbeid for å motvirke diskriminering.

Bedrifter bør verdsette forskjeller og ha et inkluderende arbeidsmiljø der ansatte kan være seg selv!

Likepensjon
Kvinner har i snitt dårligere pensjon enn menn. Ulikhet i blant annet lønn, arbeidstid og foreldrepermisjon forsterker forskjellene inn i pensjonstilværelsen og bidrar til lavere pensjon for kvinner.

Vi krever at kvinner og menn skal ha lik pensjon!

Arbeidet for likestilling må skje i dag og alle andre dager
I dag er det 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. I dag og alle andre dager, skal vi fagforeninger arbeide for et likestilt arbeidsmarked i Norden. For hvis arbeidsmarkedet ikke blir likestilt, vil heller ikke resten av samfunnet bli det.

Hvem har signert:
Finansforbundet, Danmark
Dansk Metal, Danmark
Fackförbundet Pro, Finland
Fastighetsanställdas Förbund, Sverige
Finansforbundet, Norge
Forena, Sverige
Handel og Kontor i Norge, Norge
Handelsanställdas förbund, Sverige
HK Danmark, Danmark
Negotia, Norge
Post- och Logistikunion PAU, Finland
SEKO, Sverige
Servicefacket PAM, Finland
TEK, Finland

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?