Omstillinger og omorganiseringer skjer hele tiden og kan ramme hvem som helst. Du kan selvsagt påvirke bedriftens beslutninger, men da kreves det kunnskap om spillereglene, og en sterk HK-klubb med mange medlemmer og det rette verktøyet: En tariffavtale!

Omstillinger og omorganiseringer i arbeidslivet kan skje på flere nivå. Her noen eksempler på bedriftsnivå:

  • eierskifte
  • oppsplitting
  • outsourcing

Negative effekter av omstilling og omorganiseringer kan være utrygghet og frykt for:

  • å miste jobben
  • at en ikke har nødvendig kunnskap til nye arbeidsoppgaver
  • at en ikke får nødvendig opplæring
  • at en ikke kan stole på det som blir sagt
  • å miste det gode arbeidsmiljøet

Reell medbestemmelse gjennom tariffavtalen ved omlegginger og omorganiseringer
Mens loven er et minstekrav, gir tariffavtalen ytterligere rettigheter til medbestemmelse. Tariffavtalen går lengre i å kreve en reell innflytelse. Ledelsen skal så tidlig som mulig drøfte omlegginger av betydning for deg og dine kollegers arbeidshverdag.

Det kan gjelde det meste, alt fra arbeidstidsordninger, omorganiseringer, kontrolltiltak, flytting eller nye datasystemer. De tillitsvalgte skal få undersøke forhold, fremme og drøfte sine synspunkter med ledelsen før den endelige beslutningen tas. Det viktige med tariffavtalen er at den fastslår at arbeidsgiverne skal legge forholdene til rette for å gi de tillitsvalgte reelle innflytelse før beslutningene tas.

I Handel og Kontor er vi eksperter på hvilke spilleregler som gjelder hvis omorganiseringene rammer deg. Vi vet at arbeidslivet endrer seg fra dag til dag. Med oss på laget har du et tidsriktig og moderne fagforbund i ryggen. Vi står alltid parat for å hjelpe våre medlemmer.

Kvaliteten på prosessen, er avgjørende for at bedriften skal nå sine mål og at ansatte ikke skal utsettes for helsebelastninger på grunn av måten omstillingen gjennomføres på.

Vi har de beste ressursene
Omstillinger og omorganiseringer kan være en belastende prosess for de som er involvert, enten den er mer eller mindre omfattende. Våre rådgivere jobber med dette daglig.
Vi tilbyr hjelp til alle tillitsvalgte og medlemmer, enten det er store eller små spørsmål. Om nødvendig kommer vi ut til deg der du er. Våre ansatte står parat for deg på regionskontorer, spredt over hele landet.

HK er tilsluttet LO. For deg betyr dette at du har tilgang til de beste ressursene når det gjelder vern etter arbeidslivets spilleregler. Vi har blant annet tilgang til LOs juridiske avdeling som igjen er det ledende advokatmiljøet i Norge innen arbeidsrett. Dette betyr at vi kan forhandle med de beste juristene på din side mot bedriften når det virkelig gjelder.

Vi gir deg råd og veiledning
Medlemsnærhet er grunnleggende for HK. Vi er der for deg når du trenger råd og veiledning og gir deg kunnskap i alt som gjelder arbeidslivet. Enten det gjelder omorganiseringer, medbestemmelse, permisjoner og sykdom, eller arbeidsmiljø generelt. Vi sitter på spisskompetanse om lov- og avtaleverk. Dette er noe vi mer enn gjerne deler med deg som er medlem.
Siden vi daglig har kontakt med, og har kjennskap til andre i din situasjon, kan du være trygg på vår faglige kunnskap.

Skolering og kompetanseutvikling

Vi gir deg mulighet for stipendier
For HK er det viktig at du som medlem føler at du har nytte av medlemskapet. Våre medlemmer kan dermed søke om støtte til alt fra fagbrev til høyere utdanning. Kunnskap er noe som i dagens arbeidsliv har begrenset holdbarhet. Derfor er det viktig at du kan videreutvikle din kompetanse og få muligheten til å lære deg noe nytt.

Vi gir deg tilbud om kompetanseutvikling
Du har god kompetanse allerede, men er du ekspert på arbeidslivet? HK utdanner årlig over 1.000 av sine medlemmer gjennom kurs i lov- og avtaleverk. Vi spisser selvsagt utdanningen mot de regler som gjelder din arbeidsplass, men vi har også tilbud innenfor egen toppskolering i arbeidslivet.

HKs tillitsvalgtskolering
HKs tillitsvalgtskolering består av fire trinn og er den grunnleggende skolering for tillitsvalgte og medlemmer. Skoleringen tar sikte på en dypere innsikt i ulike temaer fra et trinn til det neste og omfatter blant annet lover og avtaler, organisasjonskunnskap og forhandlingsteknikk.

Kurs du har tilgang til via AOF
Eksempler på emner: Mobbing i arbeidslivet og psykososialt arbeid, IA-avtalen og sykefraværsarbeid, økonomiforståelse, ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold, organisasjon og ledelse av fagorganisasjoner, HMS og tillitsvalgts arbeid, organisasjonskunnskap, forhandlingsteknikk, tale og debatt/mediehåndtering og pensjon for fremtiden.

AOFs toppskolering
Arbeidsmiljøskolen skolerer medlemmer i et bredt utvalg av moduler innenfor arbeidsrett – alt fra stillingsvern, til medbestemmelsesrett og bedriftsdemokrati. Les mer her: www.aof.no 

LO-skolen
Er delt i fem moduler: Læring, arbeidsliv, samfunn, organisasjon og solidaritet. Les mer her: http://www.lo.no/s/medlemskap/opplaring/ 

LO-skolen-/Yorkshireskolen
Kurser tillitsvalgte i konsern med internasjonalt nedslagsområde i engelsk fagspråk.

Geneveskolen
Er et fire ukers kurs om fagbevegelsens muligheter til å påvirke i en globalisert verden. Kurset avholdes i FN-organet ILO i Genève. Les mer her: http://www.geneveskolan.org/ 

Globaliseringsskolen
Globaliseringsskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite i Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. Skolen er opptatt av å bygge bro mellom naboer, og ser på muligheten for å finne globale løsninger på globale problemer. Les mer her: http://www.lo.no/s/Medlemskap/Opplaring/ 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?