En oppsigelse vil bety avslutning av arbeidsforholdet. Det finnes en del vilkår og formkrav til hvordan en rettmessig oppsigelse kan skje, for eksempel at den alltid må være saklig begrunnet dersom det er arbeidsgiver som sier opp arbeidstakeren. Ved oppsigelse fra arbeidstakeren foreligger ikke tilsvarende saklighetskrav.

Arbeidsmiljøloven oppstiller en del oppsigelsesfrister. Disse fristene vil gjelde dersom andre frister ikke er avtalt mellom partene ved tariffavtale eller annen avtale.

Ved spesielt alvorlige forhold kan det foreligge grunnlag for avskjed. Avskjed er en øyeblikkelig heving av arbeidsavtalen, det vil si at man slutter på dagen.

Mener du at arbeidsforholdet er urettmessig brakt til opphør, kan du kreve forhandlinger og reise søksmål i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 17-3 og 17-4.

Viktig: Krav om forhandlinger må settes fram skriftlig innen to uker fra mottakelsen av denne oppsigelse.

Så lenge det føres forhandlinger om oppsigelsen, har du rett til å fortsette i stillingen etter arbeidsmiljølovens §§ 17-3, 17-4 og 15-11.

Søksmål må reises innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger ikke er avholdt er fristen for å reise søksmål åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du kun krever erstatning, må søksmålet reises innen seks måneder etter at oppsigelsen fant sted.

Dersom søksmål blir reist, har du rett til å stå i stillingen mens søksmålet blir behandlet med mindre retten bestemmer noe annet. Retten til å stå i stillingen gjelder bare dersom søksmål er reist innen åtte uker fra forhandlingsavslutningen eller fra oppsigelsen fant sted, og bare dersom kravet er fremsatt innen utløpet av oppsigelsesfristen. Det samme gjelder om du innen oppsigelsesfristen skriftlig har gitt underretning om at søksmål vil bli reist innen fristen på åtte uker. Skjer oppsigelsen i avtalt prøvetid har du som hovedregel ikke rett til å stå i stillingen.

Vi ber deg ta kontakt med ditt regionskontor, så snart som mulig hvis du får en oppsigelse eller avskjed. Krav om forhandlinger må settes fram skriftlig innen to uker fra mottakelsen av denne oppsigelse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?