Informasjon til tillitsvalgte om annen pinsedag

Dette er hovedutdrag av informasjon sendt til alle registrerte tillitsvalgte i Handel og Kontor i Norge.

Annen pinsedag (mandag 16. mai) 2005 fortsatt helligdag

I brev til Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland har Handel og Kontor i Norge på det kraftigste protestert på departementets beslutning om å tillate butikkene å holde åpent annen pinsedag.  Forbundet krever i brevet at departementet omgjør sin beslutning om generell dispensasjon fra helligdagsfredloven § 5, og at forskriften trekkes tilbake. Departementets behandling av saken er dessuten klart i strid med bestemmelsene i forvaltningsloven. Etter krav fra forbundet vil det i ettermiddag, torsdag 7. april, bli avholdt et møte mellom forbundets ledelse og statsråd Svarstad Haugland. Hensikten med møtet er å få departementet til å omgjøre sin beslutning.

Selv om departementet i forskrift har gitt tillatelse til at faste utsalgssteder kan holde åpent annen pinsedag, forandrer ikke en slik dispensasjon det faktum at mandag 16. mai 2005 (2. pinsedag) fortsatt er en helligdag. Arbeidstakere som etter sin arbeidsplan skulle ha arbeidet denne mandagen har i utgangspunktet fri med lønn.

Åpne butikker og arbeid på annen pinsedag er kontroversielt!

Forbundet anmoder alle tillitsvalgte om å ta kontakt med egen arbeidsgiver og oppfordre på det sterkeste om at det holdes stengt annen pinsedag. Bedriftens ledelse kan ikke uten videre og ensidig beslutte å holde butikken åpen, og derav pålegge de ansatte å arbeide. Det vil i så fall være i strid med hovedavtalens bestemmelser. Alle hovedavtalene har bestemmelser om at bedriftens ledelse skal drøfte slike spørsmål med de tillitsvalgte før det treffes beslutning. (HSH § 2.F.3. SAMFO og NHO Kap. IX)

Hva så om bedriften allikevel ønsker å holde åpent? Kan arbeidsgiveren pålegge overtidsarbeid og merarbeid? Og hva med lønnsmessig kompensasjon?

I arbeidsmiljøloven § 49 punkt 1 er vilkårene for å nytte overtidsarbeid og merarbeid fastsatt. Her heter det at overtidsarbeid og merarbeid må ikke finne sted uten i følgende tilfelle:
a) når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift,
b) når overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade,
c) når det er oppstått uventet arbeidspress,
d) når det på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger e.l. har oppstått særlig arbeidspress.

I samme paragraf punkt 2 er det bestemmelse om retten til å bli fritatt for overtidsarbeid og merarbeid. Her heter det: «Arbeidsgiveren plikter å frita arbeidstaker for å utføre overtidsarbeid og merarbeid når denne av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiveren plikter også å frita arbeidstaker som av andre personlige grunner ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.»

Det eneste av de nevnte tilfellene i aml § 49 som kunne tenkes å være et mulig vilkår, er pkt. c). Imidlertid kan man ikke her snakke om noe uventet arbeidspress når det gjelder annen pinsedag. Det angivelige arbeidspresset vil være planlagt og være noe som arbeidsgiveren vil ha full kontroll på. Forbundet kan således ikke akseptere at dette gir grunnlag for å nytte overtid og merarbeid.

Arbeidsmiljøloven fastslår at det ikke bare vil være lovstridig å pålegge overtidsarbeid og merarbeid, men fastslår også at det vil være lovstridig å benytte overtidsarbeid og merarbeid. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 49 er viktige å ha med seg og vise til, i møte med bedriftens ledelse.

Hovedavtalene har som nevnt bestemmelser om at bedriftens ledelse skal drøfte alle saker som angår de ansattes arbeidsforhold m.v. og slik at de tillitsvalgte får fremlagt sine synspunkter før det treffes beslutninger.

I henhold til bestemmelsene i Landsoverenskomstene kan endring av avtalt arbeidstidsordning (ordinær arbeidstid) bare skje etter forhandlinger mellom ledelse og tillitsvalgte. Hvis partene på bedriften ikke blir enige, kan ny arbeidstidsordning ikke iverksettes uten at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel. (HSH § 2.3. – SAMFO § 2.3.) Når det gjelder deltidsansatte kan den avtalte faste ordinære arbeidstid bare endres etter forutgående avtale med vedkommende deltidsansatte etter en varslingsfrist på 4 uker. (HSH § 2.3. SAMFO § 14.1.)

Forbundet oppfordrer alle tillitsvalgte til å avvise forslag fra bedriftsledelsen om å endre arbeidstidsordningen for på den måten å kunne utføre ordinært arbeide på annen pinsedag.

Begrunnelsen fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) om å søke departementet om dispensasjon, var angivelige praktiske problemer i forhold til behandling av ferskvarer, samt påstanden om at det ville bli en storstilt handletrafikk fra Norge til Sverige, ettersom svenskene i år omgjorde 2. pinsedag fra helligdag til hverdag. Det er også disse to forholdene Kultur- og kirke-departementet anfører som begrunnelse for sin beslutning; hensynet til behandling av ferskvarer og handelsnæringens frykt for en handelslekkasje til Sverige.

Handel og Kontor mener at loven ikke åpner for dette, og tar avstand fra så vel begrunnelse som beslutning.

Departementets beslutning om å gi dispensasjon og tillate butikkene å holde åpent, er en høyst ekstraordinær situasjon.

Dersom det skulle være spørsmål eller behov for bistand i denne sammenheng, er det bare å ta kontakt med regionkontoret eller med forbundet sentralt dersom du er medlem av HK.

Med hilsen
Handel og Kontor i Norge

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?