Påskeaften er tariffestet fridag

Etter henvendelser fra flere medlemmer og tillitsvalgte med opplysninger om at butikker, særlig i kjøpesentre, har besluttet å holde åpent påskeaften, finner vi det riktig å gi en nærmere redegjørelse om den aktuelle avtalebestemmelse.

Alle aktuelle overenskomster Landsoverenskomsten HSH/HK, Landsoverenskomsten SAMFO/HK og Butikkoverenskomsten NHO/HK har bestemmelser om at påskeaften er fridag. Eneste unntaket er bakerbedrifter som omfattes av Butikkoverenskomsten med NHO, hvor påskeaften er fridag bare dersom baker- og konditorsvennene i bedriften har fri påskeaften.

Ansatte i bedrifter som omfattes av en av disse overenskomstene har således en tariffestet rett til fri påskeaften med lønn. Ingen kan pålegges å arbeide på denne dagen.

I Landsoverenskomsten med HSH har bestemmelsen følgende ordlyd (§ 2, pkt. 2.10.4.): "Påskeaften er fridag. Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis personalet fri i den utstrekning det er anledning til det".

Flere arbeidsgivere henviser til dette unntaket fra hovedregelen om "bedriftsmessige hensyn" når de bestemmer seg for å holde åpent påskeaften. Da det har vært en viss uklarhet med hensyn til forståelse og tolkning av denne bestemmelsen, er det behov for klargjøring og presisering: Det er av "bedriftsmessige hensyn" og ikke av "forretningsmessige hensyn" at bedriftene kan holde arbeidet i gang. Bedriftsmessige hensyn kan for eksempel tenkes hvis bedriften mottar et lass med frysevarer som må på fryselager for ikke å bli ødelagt. Forventet salg og omsetning på påskeaften er imidlertid ikke å anse som et "bedriftsmessig hensyn". Dette er fastslått i dom i Arbeidsretten.

Bestemmelsen om at påskeaften er en tariffestet fridag gir altså ansatte rett til å være hjemme og ha påskefri med full lønn. Arbeidsgiver kan normalt ikke pålegge ansatte å arbeide denne dagen. Ledelsen i bedrifter som er bundet av en av disse overenskomstene kan således heller ikke kreve at det avvikles ferie på påskeaften.

Dersom det likevel holdes åpent, må bemanningen være frivillig og betalingen for arbeidet må forhandles og avtales på forhånd. Vi anbefaler skriftlig avtale i forkant og også at klubben og de ansatte tar et standpunkt seg i mellom om hva man vil kreve for jobben. Dette bør skje før man går til forhandlinger med arbeidsgiver. Ingen kan uansett pålegges å arbeide.

Skulle det være behov for ytterligere informasjon og/eller bistand i sakens anledning, er det bare å ta kontakt med regionkontoret dersom du er medlem i HK. Er du ikke medlem i HK kan du melde deg inn ved å følge linken i høyre marg.

Tariffavtalen og linker til øvrige juridiske bestemmelser finner du som er medlem i høyre marg etter at du har logget på nettsidene.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?