Regulering av satsene for minste månedsfortjeneste

Med virkning fra 1. april 2007 heves satsene i Luftfartsoverenskomstens med kr 406,- per måned. Dette er i realiteten det generelle tillegget som ble gitt i LO/NHO oppgjøret på kr 2,50. Men også satsene i overenskomsten er nå bekreftet hevet i form av egen protokoll mellom partene.

Nye satser blir som følger:
• Stillinger der formelt utdanningskrav er videregående skole eller mindre: kr 18 306
• Stillinger der formelt utdanningskrav er fagbrev eller inntil 2-årig spesial- eller høyskoleutdanning: kr 20 806
• Stillinger der formelt utdanningskrav er inntil 3-årig spesial-, høyskole- eller universitetsutdanning: kr 22 806

Ingen lavlønnstillegg
Hva angår lavlønnstillegget på kroner 1,- per time avtalte LO med NHO at lavlønnstillegg for Luftfartsoverenskomsten skulle gis dersom det statistiske materialet viste at gjennomsnittslønn for området lå på under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Bakgrunnen var feilaktig statistikkgrunnlag som ble lagt fram fra NHOs side under forhandlingene.

Forbundet og LO har nå gjennomført møte med NHOs statistikere og NHO Luftfart om statistikkgrunnlaget. NHO la fram nye lønnstall som denne gang viste en utvalgsstatistikk for de yrkesgrupper Luftfartsoverenskomsten omfatter.

For høy gjennomsnittslønn
Gjennomsnittslønna var her såpass høy at den ikke berettiger lavlønnstillegg. Før HK kunne gi aksept for en slik beregningsmåte, tok forbundet kontakt med LO. Formålet var å avklare om praksis var, slik NHO påstod: nemlig at i statistikkgrunnlaget inngår alle funksjonærer, ikke bare HKs medlemmer, men også medlemmer av konkurrerende forbund og uorganiserte – en betydelig andel i høyere og ledende stillinger.

Årsaken var at vi ikke kjente igjen våre medlemmers lønn igjen i tallene som ble lagt fram. Og NHO dels motsatte seg, dels så seg ikke i stand til, å sortere og/eller vekte for å gi en statistikk som omfatter bare HK-medlemmer – og som sannsynligvis ville gitt lavlønnstillegg.

LO bekreftet praksis for at statistikken omfatter alle grupper som inngår i overenskomstens omfang, dvs. ikke bare egne medlemmer og uorganiserte innen tilsvarende stillinger.

Problem
Dette er et problem for funksjonæroverenskomster der ikke ett fagforbund er dominerende, og i særdeleshet for Luftfartsoverenskomsten. Når statistikken ikke gjenspeiler medlemsgrunnlaget, vil den heller ikke kunne gi et korrekt bilde av lønnsnivået for medlemmene som er omfattet av overenskomsten. NHOs framlagte lønnstall viser at det ikke er grunnlag for lavlønnstillegg i år til HK-medlemmer innen luftfarten.

Annen modell
LO har gitt uttrykk for at det ikke foreligger muligheter til å gjøre noe med dette i forhold til mellomoppgjøret i år, noe HK har tatt til etterretning. Forbundet foreslo en annen modell for lavlønnstillegg i år, men fikk ikke flertall for denne i LOs forhandlingsutvalg. En perfekt modell lar seg neppe utvikle, men HKs forslag ville etter vår oppfatning gitt en riktigere og mer rettferdig fordeling enn gjennom den modellen som ble valgt.

HK har avtalt med NHOs statistikkontor å gjennomføre nærmere undersøkelser av statistikkgrunnlaget. På et seinere tidspunkt skal partene avtale hvilke stillingskoder som skal benyttes i framtida. Det vil være noe til hjelp dersom årets modell skal gjentas. Noe vi får håpe ikke skjer.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?