Åpningstider og arbeidstid i forbindelse med julen 2008

Julaften er i år på en onsdag. Etter helligdagsfredloven skal butikkene stenge senest kl. 16.00. I tariffbundne bedrifter avsluttes arbeidstiden kl. 13.00. Med tariffbundne bedrifter mener vi i denne sammenheng butikker hvor vi har opprettet Landsoverenskomsten med HSH eller SAMFO, eller Butikkoverenskomsten med NHO.

Ellers i romjulen vil dagene være vanlige arbeidsdager, bortsett fra nyttårsaften i tariffbundne bedrifter , hvor arbeidstiden avsluttes kl. 13.15.
I henhold til helligdagfredsloven skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere holde stengt på de "røde dagene" i julen, bortsett fra de utsalgssteder som er nevnt i unntakene. Helligdagfredsloven setter ingen lovmessige begrensninger på utsalgssteders åpningstid på lørdager (dag før helligdag, bortsett fra påske-, pinse- og julaften da de skal stenge kl. 16.00). I henhold til helligdagfredsloven kan faste utsalgssteder holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20.
Arbeidsmiljølovens definisjoner og bestemmelser med hensyn til søndagsarbeid og nattarbeid kommer ikke til anvendelse i forhold til faste utsalgssteders åpningstider og butikkansattes arbeidstid i den sammenheng. Når det gjelder arbeid påfølgende søndager så gjelder det spesielle regler rundt dette.
For tariffbundne butikker gjelder også følgende:
Arbeidstidsrammen og den daglige arbeidstid med faste spisepauser skal være fastsatt i avtale mellom den enkelte bedrift og tillitsvalgte. Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter forhandlinger, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med fire ukers varsel. Ny arbeidstidsordning skal fremlegges senest tre uker før varslingsfristens utløp.
Ved midlertidig endring av åpnings-/stengetiden for en periode på inntil 2 dager, skal det gis minst 1 ukes varsel. Ved midlertidig endring av åpnings-/stengetiden for en periode på inntil 4 dager, skal det gis minst 14 dagers varsel. For øvrig heter det at bestemmelsene om midleritidig endring ikke kan anvendes for julaften, nyttårsaften og pinseaften. Ved midlertidig endring av arbeidstiden skal arbeidstakere med helsemessige, sosiale eller andre velferdsgrunner kunne fritas dersom dette kan skje uten særlig ulempe for virksomheten.
Landsoverenskomstene har også en bestemmelse om forskjøvet arbeidstid før jul, hvor det heter at den ordinære arbeidstid de siste 14 arbeidsdagene før julaften kan begynne og slutte to timer senere. Dette må være meddelt med 14 dagers varsel.
I en merknad oppfordrer tariffpartene til at arbeidstid i anledning julehandelen planlegges i god tid, og viser i den sammenheng til bestemmelsen om gjennomsnittsberegning.
Deltidsansatte omfattes av særskilte bestemmelser, hvor det heter at den avtalte faste arbeidstid bare kan endres etter forutgående avtale med vedkommende deltidsansatte og etter en varselsfrist/oppsigelsesfrist på fire uker.
Butikkoverenskomsten med NHO har til dels noen færre tarifferte bestemmelser angående arbeidstid.
I Landsoverenskomstene heter det dessuten at dersom en bedrift har planer om forandring av drift/arbeidstid, og disse vil få innvirkning på arbeidstidsordningen, skal tillitsvalgte gis mulighet for å fremme sine synspunkter før beslutninger treffes.
Hvis noen av disse reglene brytes i butikken du arbeider i, ber vi deg ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller nærmeste regionkontor umiddelbart.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?