En framtidsrettet og bærekraftig varehandel

Varehandelen i Norge sysselsetter over 360 000 mennesker, og står for en viktig del av verdiskapingen. For de ansatte preges næringen av høyt gjennomtrekk, utstrakt bruk av deltid og en svakere beskyttelse i arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer manglende håndheving av lovverket, noe som gir konkurransevridning i næringa.

Handel og Kontor i Norge (HK) krever en ny politikk for varehandelen. Den skal gi nye prioriteringer for ansatte, arbeidsgivere og myndigheter. HK ønsker å etablere et forpliktende samarbeid med arbeidsgiverne og myndighetene for å skape en seriøs varehandel. Vi vil ha forutsigbarhet gjennom gode rammebetingelser og en kompetansedrevet næring for økt verdiskaping. De ansatte må sikres innflytelse over sin arbeidsdag.
Varehandelen er landets mest synlige næring, men det er også en glemt næring. Her er ingen offentlige satsingsplaner, ingen stortingsmeldinger, ingen skatteincentiver og ingen markedsføringstilskudd. Næringens rolle som motor i by- og regionalutvikling er fraværende. Vi konstaterer at det også er mindre etter- og videreutdanning i bransjen i tillegg til mindre innovasjon- og kompetansekraft enn i resten av næringslivet. 
Dette er forhold som begrenser den potensielle verdiskapingen, og som vi sammen med arbeidsgivere og myndigheter må ta tak i.

Samfunnsnytten av lengre åpningstider på kveldstid og i helger har ikke blitt kartlagt. Dermed har den heller aldri blitt veid opp mot konsekvensene for andre samfunnsområder og ikke minst de ansatte. På dette området konstaterer vi at varehandelen har utviklet seg i feil retning.

Vårt mål er å hindre fortsatt ukontrollert utglidning mot det døgnåpne samfunnet, uten en felles fridag. Vi vil samle bred støtte i kampen for en realistisk politikk for åpnings- og arbeidstider. Det viktigste er å hindre ytterligere forverring, både for ansatte og næringa. Politikken må være helhetlig og framtidsrettet, ingen vil tilbake til gamle dager.

Handel og Kontor vil bidra til å fornye og profesjonalisere varehandelen – og inviterer regjeringen og butikkeierne til felles satsing på en seriøs næring:
• Ansatte i varehandelen må få samme beskyttelse mot natt- og helgearbeid i arbeidsmiljøloven som andre yrkesgrupper
• Vi krever at regjeringen tar initiativ til et trepartssamarbeid i varehandelen
• Handel og Kontor krever et samfunnsregnskap for varehandelen 
• Vi krever et nytt og tidsriktig lovverk som håndheves

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?