Forholdsregler ved permittering og streik

I forbindelse med mulig journaliststreik fra lørdag 11. mai, kan HK-medlemmer bli rammet av permitteringer. Det samme gjelder HK-medlemmer i luftfarten som rammes av streiken i Widerøe.

HKere som blir permittert må så fort som mulig melde seg på Nav. HK-medlemmer skal ikke utføre streikerammet arbeid.
 
Meklingen i tariffoppgjøret mellom Widerøe og de kabinansatte førte ikke fram natt til onsdag, og dermed er 312 kabinansatte i Widerøe i streik. Samtidig er det varslet mulig streik for 2200 NJ-medlemmer i 102 bedrifter fra lørdag 11. mai.

Som en følge av dette vil en rekke HK-medlemmer enten kunne bli rammet av permittering, eller befinne seg i en arbeidsplass rammet av streik.
http://www.nj.no/no/NJs_arbeid/Nyhetsarkiv/Streikeuttaket+er+klart.d25-SwtnQZn.ips
 
Dersom man er i jobb
Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten skal ikke utføre arbeid som ellers utføres av de streikende arbeidstakere. Som ansatt som ikke er i streik kan du altså utføre dine vanlige oppgaver, men man skal opptre varsomt og tilbakeholdent overfor streikerammet arbeid. Blir man i tvil, ta kontakt med HKs regionkontor. Det er for øvrig HKs holdning at organiserte arbeidstakere ikke kan pålegges å utføre streikerammet arbeid.
 
Ved permitteringer
Ved permittering skal du så raskt som mulig oppsøke Nav for å få dagpenger. I den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på bestemmelser i Folketrygdlovens § 4-22 om bortfall av dagpenger ved streik og lockout. Bestemmelsen innebærer følgende:
 
Den som deltar i streik eller rammes av lockout får ikke dagpenger. Det samme gjelder den som man må anta vil få sine lønns- og arbeidsvilkår påvirket av utfallet av tvisten, og som arbeider i den bedrift eller på den arbeidsplass der tvisten pågår.
 
Lenke til NAV:
http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidss%C3%B8ker/Inntektssikring/S%C3%A6rregler+for+permitterte+grunnet+streik,+lockout+m.m..1073750479.cms

Oppstår det spørsmål rundt dette fra NAVs side kan du ta kontakt med HK.
 
Forholdsregler for den tillitsvalgte ved permitteringer
Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten i egen bedrift kan permitteres etter Hovedavtalens § 8-1, forutsatt at de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Det skal i så fall gis 14 dagers varsel, men merk særregelen om betinget varsel (se f.eks. Hovedavtalen LO-NHO § 8-5).
 
For lærlinger er det syv dagers varsel for permittering, se her Hovedavtalen LO-NHO § 3-2 nr. 2.
 
Konflikt i annen bedrift kan gi saklig grunn for permittering etter Hovedavtalens LO-NHO § 8-1. I slike tilfeller gjelder ikke reglene om 14 dagers varsel ubetinget, men bedriften er forpliktet til å gi det varsel som er mulig, jf. Hovedavtalen LO-NHO § 8-3 nr. 4.

Før varsel gis skal det konfereres med tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll. 
 
Varslingsfristen begynner først å løpe etter at drøftinger er avholdt.
Arbeidsgivers lønnsplikt gjelder ikke ved permittering som følge av arbeidskamp, jf. lov om lønnsplikt ved permittering § 3 (3).

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?