Enighet i forhandlingene med SAMFO

Etter to dagers forhandlinger ble det sent i kveld enighet med SAMFO i lønnsforhandlingene for ansatte ved Coops utsalgssteder. Også med SAMFO vil det lages en utredning om pensjon slik som det allerede er avtalt med Virke og i frontfaget.

– Dette betyr at vi vil få nok et viktig bidrag om pensjon til lønnsoppgjøret i 2016, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i en kommentar.

Selv om SAMFO i denne sammenhengen er en mindre aktør i bransjen, representerer de en viktig stemme som har vist samfunnsansvar over tid.

– De to pensjonsutredningene vil riktignok handle om noen av de samme gruppene, men jeg tror de vil underbygge hverandre og jeg tror det vil bli en styrke, sier Sundnes.

– Fram til 2016 er det nå viktig at vi både involverer og engasjerer våre HK-tillitsvalgte. Debatten om pensjon vil opplagt gradvis forsterkes og løftes mer og mer fram til lønnsoppgjøret i 2016, sier Sundnes.

Teksten og dermed oppdraget for begge utredningene er hos både Virke og SAMFO identisk med hva man ble enige om i frontfaget. Dette betyr altså at det fram til 2016 vil bli fortatt flere utredninger som danner grunnlaget for pensjon i tariffoppgjøret 2016.

Dette er ellers de viktigste punktene det er enighet om:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 til alle per time. I tillegg gis det et lavlønnstillegg på kroner 1, 25 per time. I praksis vil alle omfattes av lavlønnstillegget, siden overenskomsten i snitt er 86% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dette gir altså i sum et tillegg på kroner 2,- per time til alle, og samtlige trinn reguleres tilsvarende.

I tillegg løftes trinn 1 til 5 med kroner 1,50, det vil si at trinnene her, inkludert det generelle tillegget, heves med 3,50 per time.

Tillegget for arbeid på søndager øker med kroner 6,- til 96,- per time.

Matpengesatsen øker til kroner 84,-

Garantilønnsordningen
Garantilønnsordningen videreføres uendret, hvilket betyr at det også i framtiden vil bli foretatt satsjusteringer 1. februar.

Fagbrevtillegget
Tekst fra hva man tidligere har vært enige om er tatt inn i bilaget. Det vil si at ny avlønning for arbeidstakere som har bestått fagprøve gis fra og med den 1. i måneden etter at arbeidstakeren fikk fagbrevet.

Arbeidstid
I kapitelet er det foretatt en rekke redaksjonelle endringer og forbedringer som klargjør og også styrker bestemmelsene. Blant annet heter det nå at spisepauser skal søkes lagt midt i arbeidstiden.

Omsorg
Reglene om lønnet omsorgspermisjon er styrket slik at den nå også omfatter medforeldre.

Kompetanse
Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som får som mandat å videreutvikle § 17 om kompetanse, fag og yrkesopplæring. Utvalget skal legge fram forslag til å samle alle eksisterende bestemmelser om lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som i dag finnes i § 17, bilag 3A og 3B.

Utvalget skal videre gjennomgå dagens læreplan og kompetansemål i Salg- og servicefaget og se dette opp mot de faktiske kompetansebehovene i SAMFOs medlemsbedrifter.

Utvalget skal videre vurdere kompetansetiltak som gir både bedriftene og arbeidstakerne en sikrere framtid.

Annet
Det er ellers foretatt mindre redaksjonelle oppjusteringer av teksten.

Du kan laste ned hele protokollen vedlagt.

Forhandlingsresultatet vil nå bli sendt ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig det stemmes ja til forslaget.

Forbundets svarfrist til SAMFO er 12. juni.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?