Enighet om Ledere i Coop Norge SA m.fl.

Det ble natt til i dag enighet med SAMFO om revisjonen av overenskomsten for ledere i Coop Norge SA m.fl.

Økonomisk er partene enige om at det fra 1. april 2014 gis et sentralt tillegg til alle med 1,5 % av lønnsmassen.

Lokalt avsettes det utover dette 1,5 % av lønnsmassen per 1. april 2014 til personlige lønnsvurderinger. Disse tilleggene gis fra samme tidspunkt. 

Når det gjelder tillegget til personlige lønnsvurderinger anses de lokale lønnsforhandlingene gjennomført sammen med de sentrale. Dette innebærer at det er bedriften som vil gjennomføre fordelingen av tilleggene, uten at det nå skal forhandles lokalt først. Dette er slik det har vært praktisert i flere av de seinere årenes lønnsoppgjør, og tilleggene skal også denne gangen gis i henhold til kriteriene som framgår av paragraf 10.

Det er gjort noen endringer i reglene om velferdspermisjoner, blant annet er reglene om pappa/omsorgspermisjon bedret.

Overenskomsten dekker få arbeidstakere og partene er enige om at tallgrunnlaget knyttet til lønnsutvikling kan være utfordrende. Det nedsettes et felles beregningsutvalg som skal ha en gjennomgang av lønnsstatistikk for området. Dette arbeidet skal avslutte innen 1. mai 2015. 

Enigheten om at det er utfordringer, og om etablering av et felles beregningsutvalg, er viktige resultater av disse forhandlingene. Vi håper at dette kan bidra til at partene i forkant av framtidige forhandlinger kan oppnå felles forståelse om hvordan man skal håndtere urimelige utslag av endringer for grupper eller enkeltansatte.

Forhandlingsprotokollen, som kan lastes ned, er anbefalt av forhandlingsutvalget med gjensidig svarfrist 3. juli kl. 14.00.

Dette betyr at oppgjøret nå går ut til uravstemning blant medlemmene. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om stemmefrist.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?