Enighet med SAMFO om Lederoverenskomsten

HK og SAMFO ble i dag enige i forhandlingene om Lederoverenskomsten. Heving av basislønn og kartlegging av leder- og butikksjefslønninger i Coop er de viktigste resultatene.

– Det har lenge vært et ønske om å få en oversikt på de ulike provisjons- og bonusordninger som finnes i Coop og hvordan disse er innrettet. I tillegg skal det bli interessant å se hvordan disse har utviklet seg over tid, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Dette er de viktigste punktene det er enighet om:   

Økonomi
Basislønnen reguleres opp til kr. 413 000,- per år med virkning fra 1. april 2016.

Velferdspermisjoner
I bilaget for korte velferdspermisjoner er definisjonen for nærmeste familie under begravelser utvidet til å gjelde også medforeldre og stebarn.

Utvalgsarbeid i perioden

Det er enighet om å nedsette et lønnsutvalg som skal jobbe i perioden:
Lønnsutvalget skal kartlegge hvilke lønnssystemer som gjelder for butikksjefer i SAMFOs medlemsbedrifter, herunder hvilke elementer som inngår i totallønn og lønnsutviklingen på tariffområdet over tid.

Fristen for utvalgsarbeidet er 1. februar 2017.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet vil nå bli sendt ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler at det stemmes ja til forslaget. Uravstemningsmateriellet vil sendes ut i neste uke.
Forbundets svarfrist til SAMFO vil være 19. mai. Stemmefrist for medlemmene vil fremkomme i det utsendte materiellet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?