Enighet med NHO-Luftfart

Handel og Kontor i Norge (HK) og NHO Luftfart kom i dag til enighet om Luftfartsoverenskomsten. En betydelig heving av minstelønnssatsene og skiftsatsene var de viktigste resultatene.

– Forhandlingene har vært krevende, men vi fikk til slutt på plass et akseptabelt resultat og i tråd med frontfaget. Vi har løftet minstelønnssatsene i forhandlingene. Tillegg utover dette må tas lokalt. Nå er det viktig at de tillitsvalgte krever lokale forhandlinger med justering av lønnstabeller. Partene er enige om at kompetanse og erfaring/ansiennitet er viktig for bedriftene og at dette blir hensyntatt i lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder i HK, Christopher Beckham.

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi

Minstelønnssatsene økes per 1. april 2016 til.: 

  • kr 24 301 for stillinger der formelt utdanningskrav er videregående skole eller mindre
  • kr 27 323 for stillinger der formelt utdanningskrav er fagbrev eller inntil 2-årig spesial- eller høyskoleutdanning
  • kr 29 741 for stillinger der formelt utdanningskrav er inntil 3-årig spesial- høyskole- eller universitetsutdanning:

Matpengesatsen heves til kr 82,50.

Sats for skiftgodtgjørelse per veiet time heves med 4 kroner til kr 78,-.

ID-kort

Partene er enige om at ved rekruttering av nye arbeidstakere dekker bedriften kostnadene til ID-kort og bakgrunnssjekk. Dette under forutsetning av at kandidatene oppfyller kravene for ansettelse.

Videre er partene enige om at bedriften dekker kostnader til fornyelse av ID-kort for eksisterende ansatte.

Forskuttering av sykepenger

HK og NHO-Luftfart anbefaler de lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Utvalgsarbeid i perioden.

Det er enighet om å nedsette 2 partssammensatte utvalg for kommende periode:

Utvalg for lærling/praksiskandidatordningen
Det nedsettes et partssammensatt utvalg med mål om å tilpasse lærling/ praksiskandidatordningen i forhold til kompetansekrav i bransjen, som kan gi ett utbytte til bedriftene og arbeidstaker i forhold til relevant kompetanseheving. Utvalget nedsettes når kunnskapsdepartementet har konkludert endringer som planlegges innenfor yrkesfag.

Utvalg for gjennomgang av tallmaterialet for lønnsstatistikken
Det nedsettes et utvalg for gjennomgang av tallgrunnlaget for lønnsstatistikken Det nedsettes et utvalg, som i forståelse med statistikkavdelingene i NHO og LO, skal se på tallgrunnlaget for lønnsstatistikken i perioden.   

Uravstemning

Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Resultatet av avstemningen skal meddeles NHO den 16. juni. Stemmefrist for medlemmene vil fremkomme i uravstemningsmateriellet. Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?