Enighet mellom HK og MBL om Medieoverenskomsten

Handel og Kontor i Norge (HK) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) kom i dag til enighet om Medieoverenskomsten. Heving av satsene og økt satsing på kompetansehevende tiltak var de viktigste resultatene.

– Dette er et akseptabelt resultat og i tråd med frontfagsforhandlingene. Vi er godt fornøyd med at det høyeste trinnet får mest, da det treffer de fleste av våre medlemmer, uttaler HKs forhandlingsleder, Bjørn Mietinen.

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi
Lønnsgruppe 4 reguleres med kroner 5,80 per time.
Overenskomstens øvrige lønnssatser reguleres med 3 prosent. Se tabellen i protokollen.

Det avsettes kr 2.000,- per årsverk for medlemmer av HK omfattet av overenskomsten som et utjevningstillegg til lokal fordeling. Dersom partene ikke blir enige om fordelingen, gis tillegget flatt til alle medlemmene.

De nye satsene og tillegget gis med virkning fra 1. april 2016.

Matpengesatsen økes til kr 82,50.

Kompetansehevende tiltak
I alle bedrifter som ikke har tilsvarende lokalt avtalte ordninger, skal det avsettes i bedriftens budsjetter et samlet årlig beløp på kr 1.300,- basert på antall medarbeidere til kompetansehevende tiltak. Ordningen gjelder medarbeidere i mer enn 50% stilling.

Utvalg
Partene er enige om å nedsette et utvalg som skal drøfte utfordringer og muligheter som følge av teknologiutviklingen og hva dette betyr når det gjelder behov for ny kompetanse innenfor salgsvirksomhetene i mediebedriftene. Utvalget skal ha sluttført sitt arbeid innen 31.12.2017. For detaljer, se fullstendig protokoll.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Resultatet av avstemningen skal meddeles NHO den 22. juni. Stemmefrist for medlemmene vil fremkomme i uravstemningsmateriellet.

Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?