Enighet mellom HK og OBOS

Det ble i dag oppnådd enighet i tariffoppgjøret mellom HK og OBOS.

-Forhandlingene har vært krevende, der arbeidet med nytt lønnssystem har vært det vanskeligste, men vi fikk til et resultat som partene kan arbeide videre med, sier forhandlingsleder fra HK, Kjell Finvåg. Han uttaler videre at totalt sett er dette et godt oppgjør. 

Delegasjonen har enstemmig anbefalt forslaget.

Økonomi
Partene ble enige om samme ramme som i Oslo Kommunes lønnsoppgjør. Det gis et generelt lønnstillegg til alle HK medlemmer på 2 %, dog minimum 8.500,- kroner. Videre er det avsatt 0,4 % til lokale justeringer samt 50.000,- kroner til øremerket justering.

Alle tillegg gis med virkning fra 1.5.2016.

Matpengesatsen endres til 139,- kroner.

Lønnsbestemmelser
Bedriften skal arbeide for en lønnspolitikk som understøtter bedriftens mål og strategier, og som bidrar til at bedriften kan rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Inntil et nytt lønnssystem er etablert skal lønnsreguleringen i bedriften knyttes til rammen for Oslo kommunes lønnsoppgjør.

Lønnsinnplasseringen skal skje iht. arbeidsoppgaver, ansvarsområde, kompetanse og erfaring og det er presisert at ledere med personalansvar skal hvert år gjennomføre lønnssamtaler med sine medarbeidere.

Det er også enighet om å arbeide videre for etablering av lønnssystem med innplassering i lønnsgrupper etter stillingskategorier som partene enes om. I tillegg skal det foretas vurdering av den enkelte medarbeiders måte å utføre arbeidet på etter kjente vurderingskriterier som partene utarbeider i fellesskap. Lønnsdifferensiering mellom medarbeidere skal foretas så objektivt som mulig og begrunnes ut fra de avtalte kriterier. Partene skal arbeide for å få på plass et lønnssystem innen utløpet av tariffperioden og dersom det er nødvendig kan de tillitsvalgte bistås av Handel og Kontor.

Foreldrepermisjon med lønn
Medarbeidere har rett til lønn etter folketrygdlovens bestemmelser under permisjonstiden.
Rett til lønn under stønadsperioden ved svangerskap, fødsel, adopsjon, og omsorgspermisjon medfører også opptjening av feriepenger, dvs. utover folketrygdlovens bestemmelser.

Pensjonsalderen i bedriften endres fra 67 til 70 år.

Uravstemning
Delegasjonen anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Partenes gjensidige svarfrist er 17. juni klokken 12.00. Frist for å stemme for medlemmene vil framkomme av uravstemningsmateriellet.

Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?