Enighet mellom HK og SAMFO

HK og SAMFO ble i dag enige i meklingen om Landsoverenskomsten. Fra senest 1. november vil arbeidsgiver forskuttere sykepenger ut over arbeidsgiverperioden på tariffområdet. 

– Dette er den første overenskomsten som også favner butikkansatte som nå har vunnet fram med forskuttering av sykepenger, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i en kommentar.

Tidligere har bestemmelser om utbetaling av sykepenger fra bedriften vært forbeholdt butikksjefer og grupper av ansatte innen administrasjon og lager.

– Nå har vi kommet et skritt videre på å jevne ut forskjellene.

Det legges en ekstra krone på det lønnstrinnet som treffer de store kvinnegruppene. Og vi har fått til forbedringer i bestemmelsene om kompetanseheving og bedriftsutvikling. Dette er helt nødvendig i en tid hvor handelsnæringen er i stadig utvikling og hvor teknologien både gir oss muligheter men også utfordringer, sier Sundnes.

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på 1 krone per time og minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. Minstelønnssatsen på trinn 6 heves med ytterligere 1 krone per time, til sammen 2 kroner per time.

Det stillingsvurderte lønnssystemet
Satsene i det stillingsvurderte lønnssystemet i bilag 7 reguleres tilsvarende trinn 1-5, som ovenstående. Satsene fra trinn 6 – 21 økes med kr 325, – per måned.

De nye lønnssatsene gjøres gjeldende fra 1. april. 2016.

Garantilønnsordningen
Garantilønnsordningen videreføres uendret, hvilket betyr at det også i framtiden vil bli foretatt satsjusteringer 1. februar.

Forskuttering av lønn under sykdom
For arbeidstakere med rett til sykepenger etter folketrygdloven forskutterer arbeidsgiver nå sykepenger utover arbeidsgiverperioden fra så snart som mulig og senest innen 1. november 2016.

I tillegg nedsettes et partssammensatt utvalg som skal kartlegge om det foreligger kjønnsmessige forskjeller mellom kvinner og menns rett til sykepenger og feriepenger i COOP innen 1. januar 2017. Dersom det avdekkes slike skjevheter skal utvalget foreslå tiltak som motvirker dette.

Mer å hente lokalt
Partene er enige om at det i utgangspunktet bør være lønnsforskjell mellom lønnstrinn 6 og ansatte med henholdsvis 10 og 15 år ansettelse i bedriften.

De lokale parter skal forhandle om ordninger for full lønn under sykdom i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene.

Kompetanse og bedriftsutvikling
Denne paragrafen er nå styrket. Her heter det nå at bedriftens kompetansebehov skal omfatte samtlige arbeidstakergrupper. Denne kartleggingen kan inngå som en del av en årlig utviklings- og veiledningssamtale. Bedriftene og de ansatte bør bli enige om konkrete mål for opplæring. Etter avtale kan bedriften nå også helt eller delvis dekke utgifter til annen relevant utdanning. Partene erkjenner også at nye fleksible opplæringsformer gir bedriftene og de ansatte flere veier fram til nødvendig kompetanse. Bedriften og de tillitsvalgte skal gjennom samarbeid legge forholdene til rette for § 3-5 praksiskandidater under opplæringsloven slik at de som ønsker det kan ta fagbrev.

Pensjon
Når det gjelder pensjon viser HK og SAMFO til Riksmeklerens møtebok for frontfaget. Her heter det at regjeringen skal avklare nærmere formen på utredningsarbeidet i samråd med partene i arbeidslivet. HK og SAMFO er enige om at de skal følge dette arbeidet og ha dialog om ulike pensjonsspørsmål i tariffperioden.

Velferdspermisjoner
I bilaget for korte velferdspermisjoner er definisjonen for nærmeste familie under begravelser utvidet til å gjelde også medforeldre og stebarn.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet vil nå bli sendt ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler meklingsforslaget mot 2 stemmer at det stemmes ja til forslaget. Uravstemningsmateriellet vil sendes ut i neste uke.

Forbundets svarfrist til Riksmekleren vil være 15. juni.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?