Enighet om Bilselgeravtalen

HK og NHO/NBF har kommet til enighet om revisjon av Bilselgeravtalen.

Partene er enige om blant annet følgende endringer:

Økonomi
Matpengene heves til kr 82,50.

Det gis ikke et generelt tillegg.

Sykepenger
NBF og HK vil anbefale lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Mangfold i arbeidslivet
Flyktnings- og migrasjonsutfordringene har aktualisert betydningen av aktiv mangfoldsledelse. HK og NBF vil derfor fremheve Felleserklæringen om mangfold i arbeidslivet:

– Det må sentralt og lokalt arbeides for å tilrettelegge forholdene slik at etniske minoritetsgrupper i større grad velger å ta arbeid innenfor næringslivet
– Partene bør lokalt diskutere bedriftskulturelle problemstillinger knøyttet til rekruttering av minoritetsgrupper, f.eks. praktisk tilrettelegging og holdningsspørsmål

Uravstemning
Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Stemmefrist for medlemmene vil være den 5. september kl. 15.
Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?