Pensjonstap i millionklassen om du går fra offentlig til privat sektor

Samordning av offentlig tjenestepensjon med privat AFP kan bety tap i millionklassen for den enkelte. Kommunenes landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) sparer om lag en halv milliard kroner. 

Actecan har på oppdrag fra HK utredet hvordan samordningsreglene slår ut. Tallene er oppsiktsvekkende og viser at opparbeidet tjenestepensjon samordnes bort krone for krone.

– Vi ser at samordningsreglene betyr store årlige pensjonstap for den enkelte. Unge og kvinner i lavlønnsyrker taper mest, sier 1. nestleder i HK i Norge, Bjørn Mietinen.

Eksempler for å illustrere hvordan reglene slår ut:
• En arbeidstaker som har jobbet i offentlig sektor fra 25 til 55 år med gjennomsnittslønn på 370 000 kroner og bytter jobb til privat sektor, vil tape 28 800 kr per år. Fordi kvinner lever lenger enn menn, vil han i sum tape 600 000 kr mens hun taper 700 000 kr.
• En ung arbeidstaker med 10 år i offentlig sektor med gjennomsnittslønn på 420 000 kr som bytter jobb til privat sektor, vil tape 10 500 kr per år av en pensjon på 15 000 kroner, totalt om lag 265 000 kroner.
• En mann og kvinne som har jobbet i offentlig sektor i 30 år med gjennomsnittslønn på 650 000 kroner og bytter jobb til privat sektor, vil i sum tape hhv. om lag 1,1 millioner og 1,25 millioner kroner.

HK frykter at dagens samordningsregler legger hindringer i veien for fornyelse og kompetanseoverføring mellom offentlig og privat sektor.

– Dagens regler kan dessverre bidra til innelåsningsmekanismer når det går opp for folk hvor mye de faktisk får redusert pensjonen sin, uttaler Mietinen.

I et arbeidsliv der utviklingen går stadig raskere og endringer skjer kontinuerlig, vil behovet for jobb-bytte til andre bransjer og sektorer øke. Da må regjeringen ta ansvar for et regelverk som gjør dette mulig.

– Det kan ikke være sånn at arbeidstakere som bytter jobb fra offentlig til privat sektor, taper pensjon. Nå som reglene for offentlig pensjon skal endres, må regjeringen sørge for samordningsregler som sikrer opparbeidede rettigheter og bidrar til å fremme jobbmobilitet, ikke hemme den, avslutter Mietinen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?