LO og NHO-forhandlingene starter

Forhandlingene mellom LO og NHO om årets hovedtariffoppgjør starter mandag 12. mars. LO og NHO (partene) har frist til torsdag 22. mars med å være ferdige med forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, går oppgjøret videre til mekling.

Årets hovedtariffoppgjør er et såkalt samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasningsforhandlinger. Det vil si at LO forhandler på vegne av alle LO-forbundene, og det enkelte forbund forhandler om spesielle saker på den enkelte overenskomst. Valg av oppgjørsform vurderes som en helhet ut i fra hvilke krav som stilles. I år har LOs representantskap kommet fram til at kravene sikres best gjennom utnyttelse av fagbevegelsens samlede styrke. Spesielt hensynet til pensjonskravene tilsier at oppgjørene i privat sektor gjennomføres som samordnende oppgjør.

Utfallet av de forbundsvise tilpasningsforhandlingene blir en del av resultatet i oppgjøret, forutsatt at det blir enighet om det i tilpasningsforhandlingene. Det gjennomføres en felles uravstemning over totalresultatet.

Forhandlingene omfatter alle HKs overenskomster innenfor NHO-området, herunder:
• Standardoverenskomsten
• Bensinstasjonsoverenskomsten
• Medieoverenskomsten
• Overenskomst for transportselskaper i Norge/Taxisentraler
• Butikkoverenskomsten
• Luftfartsoverenskomsten
• Rammeavtale for Bilselgere

Hovedkravene fra LO:
Avtalefestet pensjon (AFP)
LO krever videreutvikling av AFP i privat sektor ved tetting av hull for de som faller ut av ordningen og sikring av nivået på ytelsene til sliterne. For å sikre oppslutningen om et organisert arbeidsliv må AFP videreføres som avtalefestet ordning.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
LO krever en pensjonsopptjening fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år.
Lov om obligatorisk tjenestepensjon krever at alle arbeidsgivere betale inn minst 2 % til de ansattes tjenestepensjon.

Reise, kost og losji
LO krever nødvendige endringer i Industrioverenskomsten som sikrer at arbeidsgivere ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstakere som sendes på oppdrag over på den enkelte arbeidstaker. Løsningen skal ivareta målsettingen ved allmengjøring.

Lønn
LO krever økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Representantskapet har gitt LO-sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene, herunder justeringsklausul for annet avtaleår.

Les hele vedtaket i LOs representantskap om tariffoppgjøret her:
https://www.lo.no/Lonn–tariff/Tariff-20181/Nyheter/Tariffpolitisk-uttalelse2/ 

HK kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Følg også tariffoppgjøret på LOs tariffsider: https://www.lo.no/Lonn–tariff/Tariff-20181/ 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?