Unngår store pensjonstap

Nå blir det slutt på at offentlig tjenestepensjon samordnes bort krone for krone med privat avtalefestet pensjon (AFP). Dette er resultatet av forhandlingene mellom partene i offentlig sektor og myndighetene, som ble avsluttet i natt.

– Vi i HK er godt fornøyde med at LO og LO Stat tok ansvar og ryddet av veien de gamle samordningsreglene som medførte store pensjonstap ved jobbytte, sier 1. nestleder i HK i Norge, Bjørn Mietinen.

Actecan utredet på oppdrag fra HK hvordan samordningsreglene slo ut. Tallene var oppsiktsvekkende og viste at opparbeidet tjenestepensjon ble samordnet bort krone for krone. 

– Vi er glade for at vi i HK fikk satt søkelyset på dette store problemet, at det ble tatt på alvor og at problemet nå er løst, sier Mietinen.

Avtalen som ble forhandlet fram i natt, gjør at innfasing av strengere samordning for årskullene 1954 – 1962 ikke blir innført likevel. For disse årskullene skal samordningen skje på samme måte som for dem som er født før 1954, slik at det gjøres fradrag i den offentlige bruttopensjonen for maksimalt 15 prosent av privat AFP. For kull født fra 1963 og seinere innføres det nå en offentlig AFP-ordning, hvor ansiennitet kan tas med fra offentlig til privat sektor, og omvendt. Derfor vil heller ikke disse ansatte oppleve samordning krone for krone, som var vedtatt fram til det nå kom en ny løsning. 

Skifter du jobb fra offentlig til privat sektor, taper du nå altså ikke pensjon i millionklassen. Dette gjør at vi unngår at ansatte ikke vil bytte jobb fra offentlig til privat sektor, fordi det økonomiske tapet ville blitt for stort. 

– LO Stat har gjort en god jobb i forhandlingene, sier den fornøyde nestlederen i HK i Norge. Mietinen sier det var viktig å få ordnet opp i dette. Mietinen er glad for at samordningsreglene som har lagt hindringer i veien for at folk kan bytte jobb fra offentlig til privat sektor, nå fjernes.

De gamle samordningsreglene betød store årlige pensjonstap for den enkelte.

– Det var unge og kvinner i lavlønnsyrker som ble hardest rammet av samordningen, det blir det heldigvis slutt på nå, sier Mietinen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?