Enighet i LO-Virke-forhandlingene

-Resultatet av forhandlingene er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret. Det er vi godt fornøyd med, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Det var Følsvik som ledet forhandlingene med Virke.

– Vi har sikret medlemmene økt kjøpekraft, og fått til et solid løft for de lavest lønte, sier hun. -Videre har vi tilsluttet oss AFP-løsningen som ble framforhandlet i LO-NHO oppgjøret.

Forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes, takker LOs nestleder, Peggy Hessen Følsvik for vel gjennomførte forhandlinger. – For HKs medlemmer er dette et resultat jeg er fornøyd med. De største overenskomstene våre i Virke-området har allerede tatt ut den økonomiske ramma gjennom årets garantilønnsordning, og vel så det. Derfor er det kun bensinstasjonsoverenskomsten som utløser et generelt tillegg og et lavlønnstillegg, sier Sundnes.

Tillitsvalgte oppfordres nå til å starte forberedelsene til de lokale forhandlingene. Nå er det om å gjøre å ta mest mulig av det lokale rommet.

– Av erfaring vet vi at det ikke er alle som når fram i lokale forhandlinger. Derfor er enigheten med Virke om å se spesielt på disse utfordringene i felleskap velkomment, sier Sundnes. 

Her er de viktigste resultatene LO og Virke ble enige om i forhandlingene:

Bensinstasjonsoverenskomsten
Medlemmer som er omfattet av Bensinstasjonsoverenskomsten får et tillegg på kr 1,-  per time i generelt tillegg, samt at minstelønnssatsene i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene utløser en ytterligere satsregulering på kr 0,44 per time. I tillegg utløses lavlønnstillegget på kr 2,50 per time for denne overenskomsten fordi den ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Til sammen kr 3,94 per time.
Se egen protokoll lengre ned på siden.

Landsoverenskomsten
Nye minstelønnssatser fra 1. april 2018:

Unge arbeidstakere under 16 år: kr 18.916,- per måned – kr 116,41 per time
Unge arbeidstakere under 18 år: kr 19.403,- per måned – kr 119,40 per time

Lønnstrinn 1:    kr 25.599,- per måned – kr 157,53 per time
Lønnstrinn 2:    kr 25.737,- per måned – kr 158,38 per time
Lønnstrinn 3 (25 år):   kr 26.075,- per måned – kr 160,46 per time
Lønnstrinn 4:    kr 26.658,- per måned – kr 164,05 per time
Lønnstrinn 5:    kr 27.592,- per måned – kr 169,80 per time
Lønnstrinn 6:    kr 32.495,- per måned – kr 199,97 per time

Ny minstelønnssats i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, er kr 219,15 per time.

I denne overenskomsten er kapittelet om arbeidstid endret. Omleggingen innebærer ingen realitetsendring, men kapittelet har fått en bedre struktur, det er mer leservennlig, og det er tilpasset digitale flater. Utover dette er det kun gjort mindre endringer.

Se egen protokoll lengre ned på siden.

Utvalgsarbeid
Det ble nedsatt to nye utvalg for neste tariffperiode 2018 – 2020:

• Utvalg om lokale forhandlinger, som skal kartlegge og beskrive lokale forhandlingsprosesser og bruk av virkemidler under lokale forhandlinger. Utvalget skal videre vurdere og foreslå aktuelle tiltak som kan bidra til å øke bruken av lokale forhandlinger.
• Utvalg om netthandel og tariffavtaler, som skal gjennomgå avtalene mellom HK og Virke i lys av utviklingen i norsk netthandel.

Utvalg som ble etablert i 2016 videreføres i den kommende tariffperioden. Det gjelder:
• Strukturutvalget HK-Virke
• Utvalg om teknologiutviklingen
• Utvalg om ran, ransforsøk og vold

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Du  får tilsendt uravstemningsmateriell enten elektronisk eller på papir fra HK i løpet av kommende uke. Uravstemningsfristen vil framkomme av materiellet.

Lokale lønnsforhandlinger
De sentrale tarifforhandlingene på Virke-området er avsluttet og det endelige resultatet sendes alle medlemmene som er omfattet av tariffavtaler mellom HK og Virke, for godkjenning. Det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor er det viktig at de tillitsvalgte går i gang med sin del av jobben og krever lokale forhandlinger.

Veiledning om lokale forhandlinger kan være et nyttig verktøy for deg som skal forhandle, du finner den her: http://www.hkinfo.no/Klubbarbeid/Lokale-loennsforhandlinger

Tillitsvalgte kan også ta kontakt med sitt regionkontor for råd og veiledning.

Mer informasjon om tariffoppgjøret
Les mer om tariffoppgjøret på LOs hjemmeside www.lo.no.

Skulle resultatet av LO-NHO-oppgjøret mot formodning bli nedstemt, utløser det nye forhandlinger mellom LO og Virke.  Resultatet av LO-NHO uravstemningen overleveres Riksmekleren i morgen kl. 12.00 og blir da offentliggjort LOs hjemmeside.

Tariffleksikon
Er det ord som er vanskelig å forstå? Finn forklaringer i Fri Fagbevegelse sitt tariffleksikon: https://frifagbevegelse.no/tariff/tariffleksikon-6.237.117.d72276326e 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?