Enighet i forhandlingene mellom HK og OBOS

Den 26. juni ble HK og OBOS enige om revisjon av Overenskomst HK-OBOS BBL.

Her er de viktigste resultatene fra forhandlingene.

Økonomi
Det gis et generelt tillegg til alle HK-medlemmer på 1,75 % dog minst 7.700 kroner fra 1. mai 2018. Videre er det avsatt 1,13 % til lokale justeringer.

Avtalefestet pensjon
Partene slutter seg til samme endringer i AFP-vedtektene som avtalt mellom LO og NHO. Endringene vil innebære at hullene i AFP-ordningen tettes og sikre at færre vil falle uforskyldt ut. Sliterne som må gå av ved fylte 62, 63 og 64 år, får et tillegg og sikres bedre pensjon.

En ny og forbedret AFP-modell utredes der også yngre arbeidstakere, vil nyte godt av ny ordning og langt færre vil falle ut. Mål og elementer som skal legges til grunn kan leses i protokollen.

Nytt lønnssystem
Partene har blitt enige om nye lønnsbestemmelser. Det nye lønnssystemet har en funksjonsbasert inndeling i tre lønnsnivåer, hvor lønnsfastsettelsen skjer etter individuell vurdering. Beløpsinndelingen i lønnsnivåene oppdateres årlig med den faktiske lønnsveksten i lønnsoppgjørene. Lønnsreguleringen i bedriften vil fortsatt være knyttet til rammen for Oslo kommunes lønnsoppgjør.

Lønnsbestemmelsene fastsetter kriterier for lønnsfastsettelse ved innplassering og lønnsregulering. Ved uenighet i lønnsinnplassering ved ansettelse, er partene enige om at de tillitsvalgte kan ta spørsmålet opp med bedriftsledelsen. Partene er videre enige om at personalråd skal ha en årlig gjennomgang av stillingstitler og innplassering i de enkelte lønnsnivå.

Forhandlingsrett provisjonslønn
Det er enighet om at eventuell fastlønn og provisjonsordning for ansatte i avdeling forkjøp og Megleroppgjør AS skal fastsettes årlig i lokale forhandlinger.

Matpenger
Matpengesatsen heves til 145 kroner.

Arbeidstid
Partene er enige om å avvikle ordningen med langdag, slik at den normale arbeidstiden vil være mellom 08.00 og 16.00 (08.00-15.30 på fredager).

Overtid i forbindelse med samlinger og opplæringstiltak
Partene har blitt enige om en ny bestemmelse i overenskomsten, som gir en rett til overtidsbetaling ved deltakelse på samlinger og obligatoriske opplæringstiltak som faller utenfor ordinær arbeidstid for den enkelte.

Rett til fri ved deltakelse på bedriftsintern tillitsvalgtkonferanse
Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten som gir tillitsvalgte og plasstillitsvalgte rett til fri med lønn og dekning av reiseutgifter en dag i året ved deltakelse på bedriftsintern tillitsvalgtkonferanse.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet sendes ut til uravstemning blant HKs medlemmer per e-post og SMS. Svarfrist for medlemmene er fredag 10. august 2018 kl. 15.

Forhandlingsprotokoll kan lastes ned lengre ned på siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?