Enighet mellom HK og Novair AS

HK og Novair AS gjennomførte 21. juni og 5. juli forhandlinger for Kabinoverenskomsten.

Dette er de viktigste punktene det er enighet om.

Økonomi
Det gis et generelt tillegg til alle på 2,5 %.

Kronesatsene for kabinansvar, ansvar, kjøp av fridager, blokktimer, forsinkelse, garantiprovisjon, subcharter og feeder heves også med 2,5%. 

Ny sats for garantiprovisjon heves med 2,5% til 4.274 kroner. Fra august legges denne satsen til den eksisterende lønnstrinn som em del av den faste lønna. Satsen blir da en minimumsgrense får når man opptjener provisjon.

Tillegg for høytids- og helligdager
Tillegg for høytids- og helligdager utvides til også gjelde skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag og 2. pinsedag. Ny sats blir 1.100 kroner og gjelder også for nyttårs-, jul- påske og pinseaften etter kl. 13.00. Vi får tillegg på flere "røde" dager. Satsen reduseres noe for dagene, men økes for aftenene, men vi får dekket flere.

Forsinkelse før frihelg
Et viktig krav var bedre skjerming på fredag før frihelg. Vi kom ikke i mål med bestemmelser som begrenser mulig inngripen i frihelgen, men har fått på plass en bedre godtgjørelse ved forsinkelser og rett til ny fridag.

Lønnsopplysninger
Det innføres bestemmelse i overenskomsten som vil sikrer tillitsvalgte informasjon om lønnsinnplassering, lønnsutvikling for ulike arbeidstakergrupper og økonomiske rammer for framtidige forhandlinger.

Avtalefestet pensjon (AFP)
Medlemmene vil få de samme endringene som LO og NHO knyttet til AFP. Resultatet sikrer en bedre AFP-ordning enn i dag og slitertillegg for de som må gå av med AFP og ikke velger å jobbe videre.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet sendes ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Uravstemning gir medlemmene mulighet til å stemme JA eller NEI til resultatet. Stemmefristen er 13. juli kl. 15.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?