Tallgrunnlag til bruk i forhandlinger på SAMFO-området

Ramma for årets oppgjør (2019) er en lønnsvekst på 3,2 prosent i de ulike tariffområdene. Ramma er viktig i sentrale forhandlinger, men mindre viktig ute på arbeidsplassene. 

De sentrale forhandlingene har gitt et generelt tillegg på 2,5 kroner i timen og et lavlønnstillegg på 2 kroner i timen. Arbeidstakere som lønnes etter SAMFOs Bensinstasjonsoverenskomst fikk begge deler. På Landsoverenskomsten mellom SAMFO og HK har satsene blitt økt, og alle har fått lavlønnstillegg. Ansatte som lønnes etter overenskomsten for USBL, overenskomsten for Coop Norge SA med flere, overenskomsten for ledere i Coop Norge SA med flere og Lederoverenskomsten får det generelle tillegget. Nå er det tid for å forhandle om lokale tillegg.

Lønnsevnen er ulik i bedriftene og de lokale forhandlingene skal bygge på bedriftens egen økonomi. De fire kriteriene som skal ligge til grunn for forhandlinger er bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Bedrifter som går godt skal med andre ord dele overskuddet med sine ansatte. Det innebærer at lønnsveksten i SAMFO vil variere fra bedrift til bedrift. Oppgaven for tillitsvalgte er å forhandle fram lønnsvekst utover generelle tillegg og satsreguleringer som er avtalt sentralt.

I Landsoverenskomsten er overhenget beregnet til 0,5 prosentpoeng. 1,5 prosentpoeng er sentralt avtalte tillegg, inkludert garantitillegg. Resten av lønnsveksten er forventet glidning, altså midler som er avsatt til lokale forhandlinger. Det betyr at en betydelig del av lønnsveksten ennå ikke hentet ut gjennom det sentrale oppgjøret.

På andre områder i SAMFO foretas det ikke beregninger på ramme mellom sentrale parter, men lokale forhandlinger er viktig i alle bedrifter.

Lønnsstatistikk i SAMFO
Før dere møter til lokale forhandlinger, er det viktig å forberede seg. Hva har skjedd med lønna til deg og dine kollegaer de siste årene? Ligger lønna lavere hos dere enn i bedrifter det er naturlig å sammenlikne seg med? Er det noen grupper som bør tilgodeses spesielt? Har det skjedd noe spesielt gjennom året, for eksempel at nyansatte har en vesentlig høyere lønn?

Her har vi samlet et knippe statistikk som kan være til hjelp i forberedelsene til de lokale forhandlingene.

Lønn og lønnsvekst i de store forhandlingsområdene
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lager statistikk til bruk for partene i lønnsforhandlinger. Rapporter fra TBU ligger tilgjengelig på regjeringens nettsider. En rapport kommer foran lønnsoppgjørene og trykkes som en Norsk Offentlig Utredning (NOU). En rapport kommer etter oppgjørene og er utvidet med oppsummeringer av lønnsoppgjørene. TBUs tall er ryddige å benytte som utgangspunkt for en saklig diskusjon med arbeidsgiver om hva som er et rimelig lønnsnivå.

Utvalget anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten for industrien samlet til 2 ¾ prosent fra 2017 til 2018. Dette var nært opp til fjorårets ramme på 2,8 prosent, og lønnsveksten er nokså lik i de ulike forhandlingsområdene. I Landsoverenskomsten mellom SAMFO og HK er lønnsveksten i 2018 beregnet til 3,2 prosent, mens lønnsveksten i Landsoverenskomsten mellom Virke og HK er beregnet til 2,7 prosent. Den høye lønnsveksten i SAMFO skyldes at man i SAMFO har hentet ut lavlønnstillegg, mens dette ikke har vært tilfellet i Virke.

Avsnitt 2 i TBU-rapporten går nærmere inn på lønnsveksten mellom ulike grupper, som kvinner og menn, ulike utdanningsgrupper og ulike yrkesgrupper.

TBUs rapport 2019 – før inntektsoppgjørene 

TBUs rapport 2018 – etter inntektsoppgjørene

Lønn og lønnsvekst i SAMFO
SAMFO bestiller omfattende statistikk fra SSB som kommer som egne tabelloppsett. Tabellene viser lønnsnivået i detalj- og engroshandel hver for seg, for heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedslønn er fordelt på ulike yrker, både samlet og for menn og kvinner hver for seg. Det er også egne tabeller over ansatte som jobber i USBL, samlet for heltids- og deltidsansatte.

HKs medlemmer jobber for en stor del i gruppe 4 (Kontor- og kundeserviceyrker) og gruppe 5 (slags- og serviceyrker). Den klart største yrkesgruppen er 5221 (Butikkmedarbeidere og liknende, detalj). På kontorsiden jobber mange medlemmer i yrkesgruppe 4113 (sekretærer), gruppe 4114 (kontormedarbeidere), gruppe 4121 (økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter) eller gruppe 4131 (lagermedarbeidere).

Statistikk for ansatte i SAMFO i 2018:
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte – detalj 
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte – engros 
Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i USBL 

Statistikk for ansatte i SAMFO i 2017:
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte – detalj 
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte – engros 

SSBs oversikt over lønn på yrker
Vi anbefaler også å ta en titt på SSBs statistikk. Her har vi laget en tabell med gjennomsnittlig månedslønn i 2015-2018 fordelt på 336 ulike yrker. Denne er også nyttig for å vurdere hva som er en riktig lønn for ulike yrkesgrupper. Men du må kanskje bla langt for å finne de tallene som er interessante for deg. Tabellen viser gjennomsnittlig månedslønn i alt, samlet i Norge og i privat sektor.

SSBs lønnsstatistikk for ulike yrker i 2015-2018

Mer om tariffoppgjøret
Du finner mer informasjon om tariffoppgjøret LO-SAMFO 2019 her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?