Hva skjer med pensjonen når du er permittert?

For å forhindre at du skal få dårligere pensjon fordi du er permittert har LO og HK bedt om nye midlertidige pensjonsregler. Regjeringen kom i dag 3. april med forslag til nye og bedre pensjonsregler for permitterte.

Forslaget skal behandles av Stortinget 7. april 2020.

Kort om ordningen
– Bedrifter som ikke har mulighet til å betale for pensjonsordningene til de ansatte mens de er permittert kan nå likevel la arbeidstakere stå som medlem av pensjonsordningen under permitteringen.
– De ansatte slipper å få pensjonskapitalbevis og trenger ikke helseattest for å bli med i ordningen igjen etter permittering.
– Pensjonsordningen kan «fryses». Foretaket har ikke plikt til å betale innskudd til pensjonssparing, forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet, eller eventuelle uføre- og etterlatteforsikringer for de permitterte arbeidstakerne. 
– Adgangen til å beholde medlemskap i pensjonsordningen under permittering gjelder så lenge arbeidstakeren er lovlig permittert fra foretaket.
– Arbeidstaker som blir sykemeldt under permittering og fortsatt er sykemeldt når permitteringsperioden avsluttes, beholder medlemskapet i pensjonsordningen frem til vedkommende gjeninntrer i arbeidsforholdet eller arbeidsforholdet opphører.
– Arbeidstakeren beholder medlemskapet i pensjonsordningen under permittering selv om arbeidstakeren meldes inn i ny pensjonsordning hos annen arbeidsgiver.
– Arbeidstaker som er medlem av foretakets pensjonsordning under permittering får nå rett til å fortsette forsikringsforholdet. – Forsikringsselskapet skal sørge for å informere de permitterte om dette.
– Det skal ikke stilles krav om ny egenerklæring, arbeidsdyktighetserklæring eller karensperiode ved gjeninntreden i arbeidsforholdet.

Det beste er hvis flest mulig av de permitterte blir stående i sin pensjonsordning. Der det er mulig ønsker vi at pensjonsavtalen og sparingen fortsetter selv om de ansatte blir permittert. Dersom bedriften ikke kan opprettholde sparingen i tjenestepensjonen for permitterte, mener vi at de bør opprettholde betalingen for risikodekningene i permitteringsperioden.

Dersom dette heller ikke er mulig å få til, foreslår regjeringen nå at ansatte skal kunne stå i ordningen ved at den «fryses» uten at ansatte må meldes ut. Da må også den ansatte selv kunne få betale en fortsettelsesforsikring for risikodekningene og/eller sparingen i permitteringsperioden. Mange bedrifter har pensjonsavtaler som sier at permitterte skal bli stående i pensjonsordningen. Dette endres ikke. De permitterte i disse bedriftene vil få pensjonssparing som om de var i jobb.

Det er allerede vedtatt at en arbeidstaker ikke lenger må ha vært medlem i pensjonsordningen i minst 12 måneder for å beholde sin rett til opptjent pensjonskapital ved utmelding, men endringen er foreløpig ikke tredd i kraft. I dagens situasjon bør det skje med en gang.

Det nye regelverket for permittering gjør at bedriftene betaler sine ansatte lønn i to dager. Deretter overtar NAV betalingen. Etter 18 dager, går de ansatte over på dagpenger som tilsvarer om lag 70-80 prosent av lønn for de fleste av oss. Arbeidsforholdet vedvarer. Med dette grepet unngår man forhåpentligvis et skred av oppsigelser.

Under kan du lese om hvorfor HK og LO har tatt opp denne saken og hvilke konsekvensene det vil føre til hvis forslaget ikke blir vedtatt på Stortinget.

Konsekvenser for tjenestepensjonen 
Arbeidstaker meldes som hovedregel ut av tjenestepensjonsordningen og arbeidsgiver slutter å betale innskudd til tjenestepensjon. Du mister altså sparing til tjenestepensjon. Men du mister også andre rettigheter. For eksempel opphører innskudds- og premiefritak. Dette er ordninger som sikrer at det fortsatt betales inn til tjenestepensjonsordningen om du blir ufør.

I tillegg forsvinner uførepensjonen, dersom du har en slik tilknyttet pensjonsavtalen. Dette er en forsikring som er spesielt viktig for ansatte som tjener over 6G (om lag 600 000 kroner). Konsekvensene er mindre for ansatte som ikke har en slik ordning, eller som ikke tjener så mye. De får uansett mesteparten av sin uføretrygd fra NAV.

Det er altså spesielt skummelt dersom det skjer noe alvorlig og du blir ufør i perioden du er permittert. Da går du glipp av tjenestepensjonsopptjening resten av yrkeslivet, og ikke bare i perioden du er permittert.

Mister pensjonsopptjening
Opptjening av pensjon stopper altså ved utmelding av innskuddspensjonsordningen. Opptjeningsbeløpene er sterkt varierende. Tapet er høyere jo bedre pensjonsordningen din er i utgangspunktet. Dersom du har 500 000 kroner i lønn og en innskuddspensjon på to prosent av lønn over  99 858 kroner (1G), tilsvarer dette 4000 kroner mindre i pensjonssparing fra bedriften ved permittering på seks måneder. Dersom arbeidsgiver skyter inn fem prosent av lønn, blir tapet 12 500 kroner. Har du den beste tillatte ordningen, med sju prosent sparing, går du glipp av 17 500 kroner ved seks måneders permittering.

Ved utmelding av pensjonsordningen får du som arbeidstaker et pensjonskapitalbevis. Du må da selv betale for forvaltning og administrasjon av pensjonskapitalen. Dette er et økonomisk tap som HK har vært opptatt av å fjerne. Enn så lenge tilfaller regningen deg som arbeidstaker. Nytt regelverk som reduserer dette tapet skal være på plass neste år, men det hjelper ikke i den situasjonen vi er i nå.

HK og LO ber nå om at vi nå får nye midlertidige pensjonsregler for å forhindre at permitteringen fører til mindre pensjonsopptjening.

Verst for midlertidig ansatte
Den gruppa som taper mest er de som har vært i bedriften i under et år når de blir permittert. Disse mister hele opptjeningen sin. Med innføring av egen pensjonskonto vil disse være sikret, men regelverket trer dessverre ikke i kraft før neste år.

Store pensjonstap for eldre i lukket ytelsespensjon
I privat sektor har de aller fleste bedriftene valgt innskuddspensjon for sine ansatte. Mange bedrifter som tidligere hadde en ytelsespensjon, har skånet de eldste ansatte i overgangen. Disse har fortsatt i en lukket ytelsespensjon. Dette har man gjort fordi det økonomiske tapet ved å gå over til innskuddspensjon har vært særlig stort for eldre arbeidstakere som har liten tid til å spare opp i ny ordning.

Hvis ansatte i en lukket ytelsespensjonsordning blir meldt ut av ordningen, kan de ikke meldes inn igjen. De må i så fall meldes inn som nyansatt i innskuddspensjonsordningen når de kommer tilbake i jobb. Det kan gi et stort pensjonstap for disse.

Diskuter med arbeidsgiver
Noen velger å la ansatte bli stående i pensjonsavtalen under permittering. Hør med bedriften om dette er en mulighet. Vi er i en ekstraordinær situasjon og mange bedrifter vil ønske å strekke seg så langt de kan for trofaste ansatte. Men det kan være umulig for arbeidsgiver å innfri. Det er nok stor sannsynlighet for at virksomhetene sparer alt de kan av kostnader for å unngå konkurs. Kanskje kan dere likevel diskutere med arbeidsgiver og bli enige om en ordning begge parter kan leve med.

Det går an å fortsette pensjonsordningen for egen regning i tiden du er permittert, også dersom du har vært ansatt i under 12 måneder. Du får imidlertid ikke skattefradrag for innbetalinger ved fortsettelsesforsikringer.

Flere bedrifter har bestemmelser i pensjonsavtalen eller i tariffavtalen om at ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen ved permitteringer. I dette tilfelle må du passe på at bedriften holder seg til avtalen og ikke melder deg ut av pensjonsordningen dersom du blir permittert.

Et råd fra HK
Vi anbefaler ikke at husholdninger som har problemer med å få hverdagen til å gå rundt, prioriterer å sette penger til side for å unngå et pensjonstap. Nå er vi i en dyp økonomisk krise som forhåpentligvis er midlertidig. Det er heller nå sparepengene skal brukes, dersom man har klart å legge noe til side. Husk at folketrygden sørger for de fleste av oss, og har en sosial profil der man sparer fra første krone.

Også AFP-en består gjennom permitteringsperioden, og har samme sosiale profil. Dersom du har en minimumspensjonsordning med to prosent opptjening, er det økonomiske tapet "bare" tapt sparing i perioden du er permittert og kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning av pensjonskapitalbeviset. Sånn sett er det de ansatte med de dårligste pensjonsordningene som taper minst på å miste den. Det er det i det minste en slags rettferdighet i.

Er du permittert og medlem i HK? Les om hvordan du får fritak for å betale kontingent.

Her finner du spørsmål mange stiller om korona og arbeidslivet.

Er du ikke medlem i HK i Norge? Her kan du melde deg inn.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?