Koronasjekkliste

HK har sammen med Arbeidsmiljøsenteret laget en oversikt over plikter og rettigheter for sikkerhet rundt korona, og med denne en sjekkliste for arbeidsplassen. 

 

UTFORDRING: HVA KAN GJØRES:
Vurdert risikoen for smitte ? Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte blant alle ansatte. Hvis ikke kan du henvende deg til arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombud, hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalget. Kontakt Arbeidstilsynet som siste utvei.
Er det opprettet et kriseteam? God dialog og samhandling er avgjørende for å lykkes. Det er viktig at det er noen dere kan henvende dere til som kan ta stilling til spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. Spør tillitsvalgt eller verneombud om de kan finne ut/etterlyse opprettelse av kriseteam.
Er det satt i gang tiltak? Tiltak skal settes i gang dersom det er fare for smitte. Alle ansatte skal føle seg trygge på jobben. Er det ikke satt i gang tiltak kan du henvende deg til arbeidsgiver, verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalget eller Arbeidstilsynet.
Fungerer tiltakene?
Hvis ikke, hvorfor ikke?
God ansvarsfordeling er viktig. Alle på jobben må vite hvem som har ansvar for de forskjellige smittetiltakene. Det skal hele tiden evalueres om tiltakene som er satt i gang fungerer slik de skal. Hvis ikke må andre tiltak prøves.
Verneombud eller tillitsvalgt? Hvis det er tariffavtale på arbeidsplassen må medlemmene velge tillitsvalgt. Hvis det ikke er tariffavtale kan de ansatte bli enige om en kontaktperson som arbeidsgiver kan forholde seg til slik at dere opprettholder en god dialog. Hvis det ikke er valgt verneombud og ikke er enighet om andre ordninger, må det velges verneombud blant de ansatte. Gi leder beskjed om valgene.  

Laget i samarbeid med Arbeidsmiljøsenteret, jurist arbeidsrett Hilde Hus Svanevik.

Arbeidsmiljøloven har som mål å sørge for at det du selger når du skriver under på en arbeidskontrakt, er arbeidskraften din, ikke helsen din og ikke livet ditt.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at dette blir en realitet. Du skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk, (arbeidsmiljøloven § 4-1 (1)), og dette gjelder også i disse «koronatider». En arbeidsgiver må tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:
– Arbeidstakere i risikogrupper
– Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum (mindre enn 2 meter)
– Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
– Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
– Manglende opplæring for de ansatte
– Eksponering for smitte i forbindelse med reisevirksomhet

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. For å finne ut om du har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø skal arbeidsgiver gjøre følgende (arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) c):
1. Kartlegge om du kan bli utsatt for smitte. Dette er ikke noe en arbeidsgiver kan gjøre alene, men er avhengig av å kunne gjøre dette sammen med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten.
2. Når kartleggingen er gjort, skal man risikovurdere, risikovurderingen handler om hvor stor sjanse det er for at smitten kan oppstå og hvilke konsekvenser dette kan få.
3. På bakgrunn av dette må arbeidsgiver lage tiltak, for å forebygge slik at du ikke blir smittet. Risikoen skal reduseres til et akseptabelt nivå, det vil si den risikoen du godtar, eller som arbeidsgiver setter som akseptabelt i ulike avdelinger i din virksomhet.

I tillegg er det mange som blir permittert i disse dager, slik at det kan være færre på jobb, for eksempel i butikk mm. Arbeidsgiver skal også risikovurdere faren ved å jobbe alene, dersom det er aktuelt, og tiltak skal settes inn slik at risikoen blir redusert nok til at den ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette gjelder både smitteeksponering, muligheter til pauser, toalettbesøk mm. (arbeidsmiljøloven § 4-1 (3))
Mange arbeidsgivere velger å opprette et kriseteam(kriseledelse) som har ansvar for å ivareta ansatte i forbindelse med koronautbruddet. Det er viktig at det i dette teamet sitter representanter for alle i virksomheten, for eksempel vernetjenesten og tillitsvalgte.

HVILKE ROLLER HAR DE ULIKE AKTØRENE PÅ ARBEIDSPLASSEN

Arbeidsgiver (arbeidsmiljøloven §§ 2-1 og 3-1):

• har det fulle ansvar for at alle ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, fysisk og psykisk til enhver tid, også i «koronatider»
• har ansvar for at risikovurderinger blir gjennomført og at tiltak blir iverksatt
• har ansvar for å eventuelt opprette et kriseteam om nødvendig og ønskelig

Nærmeste leder (arbeidsmiljøloven § 2-3 (3)):
• har ansvar for at de tiltak som er pålagt blir gjennomført innenfor sitt ansvarsområde

Arbeidstakere (arbeidsmiljøloven § 2-3):
• har en plikt til å følge de tiltak som er pålagt, og å bruke verneutstyr
• har en plikt til å stanse arbeide dersom den ansatte mener han/hun ikke kan fortsette arbeidet uten at det kan medføre fare for sitt eget liv eller helse. Dersom det ikke er satt i gang noen tiltak i forbindelse med koronautbruddet, og arbeidstaker blir smitteeksponert av kunder m.m. gjentatte ganger i løpet av en dag, har arbeidstaker rett til å stanse arbeidet. Da må det straks gis beskjed til arbeidsgiver og verneombud.
• har en plikt til å si fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse.

Verneombud (arbeidsmiljøloven § 6-2):
• Verneombud skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker om angår arbeidsmiljøet. Dette betyr ikke å overta saker, men å ivareta. Du må selv være med å fremme dine egne saker, men verneombud kan være med deg for å ivareta dine interesser
• Verneombud er verneombud for alle ansatte, også leder for verneområdet. Et verneombud er nøytralt, det vil si at de ikke skal velge side i saker. De har gode kunnskaper om hvordan saker skal løses i virksomheten, og skal påse at saker blir løst slik virksomheten har bestemt.
• Verneombud skal påse at ansatte får den nødvendige øvelse og opplæring som er nødvendig
• Verneombud skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet i sitt verneområde. Dette betyr at før beslutninger om eventuelle koronatiltak blir tatt, skal verneombud rådføres i forhold til om verneombud vet om ting som kan få betydning for beslutningen, eventuelt om det er noe som rører seg som er viktig at arbeidsgiver vet om før beslutninger blir tatt.
• Hvis verneombudet er kjent med eller avdekker risikoforhold som arbeidsgiver ikke har kartlagt og iverksatt tiltak mot, skal verneombudet i første omgang varsle arbeidstakerne på stedet og gjøre arbeidsgiver oppmerksom på forholdet. Arbeidsgiver skal svare på verneombudets varsel snarest mulig. Hvis arbeidsgiver ikke svarer innen rimelig tid, skal verneombudet informere arbeidsmiljøutvalget eller Arbeidstilsynet
• Verneombud har rett til å stanse farlig arbeid for alle som blir berørt. (arbeidsmiljøloven § 6-3)

Tre vilkår må være oppfylt før verneombud kan bruke sin stansingsrett, (merk at det holder at verneombud mener, i det ligger det en rett for verneombud til å bruke sin egen skjønnsvurdering):
1. det må være en umiddelbar fare (det betyr ikke at påvirkningen på helsen må være umiddelbar, men selve faren)
2. det må være fare for liv eller helse (innenfor helse ligger også påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet, for eksempel langvarige konflikter som tilspisser seg)
3. og faren ikke straks kan avverges

Dersom disse tre vilkårene er oppfylt, kan verneombud stanse arbeidet i det omfang verneombud mener er nødvendig for å avverge fare. Arbeidsgiver skal straks ha melding om stansen. Det som ofte skjer, er at arbeidsgiver kommer på stedet og gjør nødvendige tiltak for å redusere faren nok til at verneombud mener det er forsvarlig å sette i gang igjen arbeidet. I og med at verneombud kan bruke skjønn, ligger det også en mulighet til å ombestemme seg. Dersom verneombud mener at de tiltak arbeidsgiver foreslå ikke er gode nok, skal Arbeidstilsynet varsles. (telefonnummer 73 19 97 00). I det øyeblikk Arbeidstilsynet er varslet er det ikke mulig for andre å sette i gang igjen arbeidet, da er det kun Arbeidstilsynet som kan gjøre det. NB! Husk at hverken arbeidsgiver eller hovedverneombud kan overprøve verneombud sin beslutning og sette i gang igjen arbeidet mot verneombud sin vilje.

Hovedverneombud (arbeidsmiljøloven § 6-1 (3)):
• Skal samordne alle verneombud i virksomheten, og hjelpe verneombud med saker og være rådgiver ved behov
• Skal sitte i Arbeidsmiljøutvalget som ansatte sin representant
• Skal ha kontakt med arbeidsgiver i forhold til ting som angår helse miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
• Kan bruke samme stansingsrett som verneombud kan, i hele virksomheten
Tillitsvalgte:
• En tillitsvalgt er valgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være medlemmenes talsperson på arbeidsplassen.
• Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker.
• Dersom partene i en virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere blir enige om at det ikke skal være verneombud, kan verneombudets funksjoner utføres av den valgte tillitsvalgte.
• Arbeidsgiver skal drøfte med tillitsvalgte forhold som har umiddelbar sammenheng med deres arbeidsplass og den daglige drift. Konsekvensene koronautbruddet har for den daglige driften skal drøftes med tillitsvalgte på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dersom det opprettes et kriseteam er det viktig at det også sitter representanter for fagforeningene i kriseteamet.

Arbeidsmiljøutvalg (arbeidsmiljøloven § 7-2):
• Skal finnes i alle virksomheter med mer enn 50 ansatte
• Består av like mange representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerne sin side.
• Skal påse at arbeidsgiver sørger for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte
• Skal påse at kartlegging, risikovurdering og tiltak blir gjennomført i forbindelse med koronaviruset
• Dersom ikke arbeidsgiver gjør det som er nødvendig for å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø kan arbeidsmiljøutvalget vedta målinger, undersøkelser og konkrete tiltak for å utbedre arbeidsmiljøet. De kan også vedta å opprette et kriseteam dersom dette ikke er gjort og arbeidsmiljøutvalget mener at dette er nødvendig. Dersom arbeidsgiver ikke risikovurderer faren i forbindelse med koronaviruset, kan arbeidsmiljøutvalget sette i gang dette arbeidet.
Bedriftshelsetjenesten (arbeidsmiljøloven § 3-3):
• Om din virksomhet er tilsluttet en bedriftshelsetjeneste avhenger av risikoforholdene på din arbeidsplass. En liste over hvilke virksomheter som må ha en bedriftshelsetjeneste finner du her
• Skal bistå alle parter på arbeidsplassen med å skape trygge arbeidsplasser
• Har ofte ansatt yrkeshygienikere som kan bistå i risikovurderingen og foreslå tiltak som gjelder hygiene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?