Felles krav for en grønn omstart

Aktører fra fagbevegelsen, bondebevegelsen og miljøbevegelsen har gått sammen om ti krav til de politiske partiene som frem til våren skal jobbe med hva slags politikk de skal gå til valg på neste høst.

I løpet av de neste ti årene skal Norges klimagassutslipp mer enn halveres. Norske klimagassutslipp går ned, men takten må økes betydelig for at vi skal nå målet om 55 prosent kutt innen 2030. Det tar tid fra tiltak blir iverksatt til det gir utslippskutt som monner. Samtidig må klimatiltakene gi grunnlag for næringsaktivitet og sysselsetting over hele landet. Arbeidsplasser i olje- og gassnæringen må erstattes av nye grønne jobber som følge av redusert oljeproduksjon i årene som kommer.

Undertegnede fagforeninger, miljøorganisasjoner, interesseorganisasjoner står samlet om de følgende kravene som vil bidra til utslippskutt og sysselsetting: 

1. Grønn skatte- og avgiftsreform: Gjennomfør en grønn skatte- og avgiftsreform. Økningen i avgiftsinntekter skal gis tilbake til næringer og folk for å stimulere til klimavennlig næringsaktivitet og gjøre det enklere og billigere for folk å ta gode miljøvalg. 

2. Sirkulærøkonomi: Innfør krav og tiltak, deriblant støtteordninger, som forlenger produkters levetid, fremmer reparasjon og gjenbruk slik at Norges materielle fotavtrykk halveres innen 2030 og potensialet for utslippskutt, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i sirkulærøkonomien realiseres.  

3. Bærekraftige offentlige innkjøp: Bruk offentlige anskaffelser til å fremme produksjon av bærekraftige varer og tjenester ved å stille krav om blant annet levetid, sirkularitet, livsløpsanalyser for klimaavtrykk og at bærekraft skal vektes høyt ved offentlige anskaffelser.

4. Norge i verden: Innrett Oljefondets investeringer i tråd med Parisavtalen.  

5. Grønn industri: Innfør støtteordninger og reguleringer som fremmer klimavennlige næringer og produkter som for eksempel energieffektivisering, grønn skipsfart og havvind, og gjennomfør en ansvarlig og hurtig nedtrapping av petroleumssektoren.

6. Jordbruk: Prioriter økt produksjon og mangfold av grønnsaker, frukt og bær og korn i hele landet, utnytt gras- og beiteressursene våre bedre, og oppretthold små og mellomstore familiebruk over hele landet, for å sikre en mer bærekraftig matproduksjon.

7. Fiskeri: Innfør støtteordninger og krav til grønn omstilling for fiskeri- og havbruksnæringen for å stimulere til utslippsfri og bærekraftig verdiskaping langs hele kysten. 

8. Transport: Prioriter samferdselsprosjekter som bidrar til klimavennlige transportløsninger og sysselsetting, som kollektivtransport, sykkel, gange, godstransport på sjø og bane samt tilrettelegging for elfly på ruter der det er teknisk mulig – framfor prosjekter som undergraver Norges klimamål.

9. Bygg og anlegg: Lovfest at alle landets byggeplasser skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025, og styrk tilskudd fra Enova for å sikre dette.  

10. Infrastruktur: Gjennomfør en helhetlig utbygging av ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy og oppgradering av nettdekning over hele landet.

Vi forventer at kravene innfris i løpet av neste regjeringsperiode.

Disse er med:
Fagforbundet
Fagforbundet Ung
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Greenpeace
HK i Norge
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Tjenestemannslag
Besteforeldrenes klimaaksjon

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?