Hva gjør jeg hvis bedriften går konkurs?

Dersom en virksomhet ikke har nok midler til å betale utgiftene sine, slås den konkurs. Også i normale tider skjer dette, blant annet på grunn av høy konkurranse og stort prispress. Nå er faren for konkurser ekstra stor. Her kan du lese om hva som skjer hvis bedriften du jobber på skulle gå konkurs.

Mens konkursbehandlingen pågår, er din tidligere arbeidsgiver et konkursbo. Det betyr at du ikke lenger skal forholde deg til din arbeidsgiver, men til en bobestyrer. Dette er en advokat som er oppnevnt av Tingretten. Arbeidsgiveren din bestemmer ikke lenger over deg eller over virksomheten. Nå er det bobestyreren som bestemmer.

Når en virksomhet går konkurs blir alt den eier gjort om i penger. Målet er å fordele disse pengene mellom dem virksomheten skylder penger. Dette kan ta noe tid, og i denne perioden kan bobestyrer bestemme om du skal fortsette i arbeidet ditt, eller ikke.

Hvilke rettigheter har du?

  • Du har krav på et klart svar fra bostyrer om virksomheten skal fortsette eller ikke  
  • Du har krav på hjelp av bobestyrer for å fremme krav mot virksomheten  
  • Har du eiendeler på arbeidsplassen som er dine har du krav på å ta disse med hjem, men du må si fra til bobestyrer  
  • Alle eiendeler du  har som arbeidsgiver eier, skal leveres til bobestyrer (pc, telefon)  
  • Du må melde deg arbeidsledig dersom virksomheten ikke fortsetter  
  • Du må fylle ut et skjema hos NAV for det virksomheten skylder deg  
  • Be bobestyrer om hjelp, hen er der for å hjelpe deg  
  • Er du usikker og trenger hjelp, kontakt din tillitsvalgte dersom du er medlem i HK. Hvis dere ikke har en tillitsvalgt på arbeidsplassen kontakter du regionkontoret ditt.   

Under kan du lese mer om rettigheter og plikter du har 

Det er to ting som kan skje dersom virksomheten du arbeider i går konkurs.
• Virksomheten opphører umiddelbart.
• Den fortsetter i en periode og avvikles.

Når virksomheten opphører umiddelbart
Dersom virksomheten opphører umiddelbart, gir dette arbeidsgiver saklig grunn til å si deg opp. Du skal møte på jobben dagen etter konkursåpningen. Konkursåpning betyr at retten finner at vilkårene for konkurs er oppfylt. Mottar du ingen beskjed fra bobestyrer denne dagen, behøver du ikke møte neste dag.

Hva hvis arbeidsgiver skylder deg lønn?
Lønn du ikke har fått utbetalt, fra inntil fire måneder før dagen virksomheten din ble slått konkurs, går foran andre krav mot arbeidsgiver. Har du ikke fått lønn i lengre enn fire måneder, kan du ha krav på det også. Her må du straks ta kontakt med bobestyrer, så hjelper hen deg. Du har ikke krav på mer enn seks måneders lønn tilbake i tid, inkludert renter. Dersom du har måttet betale advokat eller andre til å hjelpe deg i denne prosessen har du også krav på å få disse utgiftene dekket så lenge utgiftene er rimelige. 

Du har krav på lønn i oppsigelsestiden
Du har krav på lønn i den vanlige oppsigelsestiden din. Oppsigelsestiden følger av reglene i arbeidsmiljøloven, eller i tariffavtalen du er tilsluttet. Dersom du har en arbeidskontrakt med lenger oppsigelsestid enn det som står i arbeidsmiljøloven eller tariffavtalen din, gjelder ikke det som står i arbeidskontrakten din.

Forutsetningen for å få lønn i oppsigelsestiden, er at du innen 14 dager etter konkursen har meldt deg arbeidsledig hos NAV. Du er også forpliktet til å ta det arbeidet du blir tilvist fra NAV.

Lønn du har hatt i oppsigelsestiden fra andre arbeidsgivere skal trekkes fra det lønnskravet du har. Du er forpliktet til å opplyse bobestyrer om alt du har tjent i perioden.

Du har krav på feriepenger
Feriepenger du har opptjent, har du også krav på, selv om du ikke skulle hatt dem utbetalt før neste år. Du har krav på alle feriepenger du har opptjent de siste 24 månedene før konkursen. Du kan også ha krav på feriepenger du har opptjent før dette. Ta kontakt med bobestyrer om dette.

Hva hvis det ikke er penger i boet?
Når alle midler i et konkursbo er omgjort i penger skal disse fordeles på alle de som har lagt frem et krav til bobestyrer. Det første som skal betales er utgifter til bobestyrer mm. Deretter kommer lønns- og feriepengekrav fra deg og kollegaene dine. Det er reglene i dekningsloven som bestemmer dette. 

Dersom det ikke er penger i boet til å betale deg lønnen og feriepengene som arbeidsgiver skylder deg, kan du få dette dekket gjennom den statlige lønnsgarantiordningen. Den skal dekke alle kravene som er nevnt over, men ikke dersom dette til sammen blir over 199 716 kroner. Dette tilsvarer 2G. G står for folketrygdens grunnbeløp som per i dag er 99 858. Det vil si at krav du har på over kr 199 716 kroner ikke blir dekket.

Lønnsgarantifondet dekker kun lønn i oppsigelsestiden i en måned. Dersom konkursåpningen var 15 mars, har du krav på lønn fra lønnsgarantiordningen frem til 15 april. Husk at dette gjelder kun dersom det ikke er penger i boet til å betale deg det virksomheten skylder deg. Dersom du har reiseregninger eller lignende som du ikke har fått utbetalt, dekker lønnsgarantiordningen dessverre ikke dette.

Det er viktig at du melder fra til bobestyrer om de kravene du har hos arbeidsgiver. Dette gjøres på et skjema fra NAV. Dette skjemaet kan du også få av bobestyrer. 

Inntekt mens du venter på å få utbetalt lønn
Å behandle et konkursbo, så du får de pengene du har krav på, kan ta lang tid. Noen ganger opptil flere måneder. I mellomtiden kan du ha behov for inntekt. Du kan ha krav på dagpenger eller sosial stønad. Da må du henvende deg til NAV. NAV vil kreve at du skriver under på en erklæring om at du skal betale tilbake pengene du får fra NAV, så snart du har fått penger fra konkursboet, eller fra lønnsgarantifondet.

Når virksomheten fortsetter i en periode
Dersom virksomheten du arbeider i går konkurs betyr ikke det at arbeidsavtalen opphører med det samme. Konkursboet kan velge at virksomheten skal fortsette. Det betyr at du ikke kan slutte å jobbe før bobestyrer har bestemt det. Du kan imidlertid kreve at bobestyrer innen tre uker har bestemt om du skal fortsette i en periode eller ikke. Innen denne tiden skal du ha en skriftlig erklæring fra bobestyrer dersom hen velger å ikke fortsette virksomheten. Det er uansett forventet at du skal være med å «rydde» på arbeidsplassen i to, tre dager, men ikke mer enn det. I disse dagene får du lønn fra lønnsgarantiordningen dersom boet ikke har penger til å betale deg.

Bobestyrer kan lage en ny arbeidsavtale med deg. Denne vil da være midlertidig, for eksempel i en periode hvor det skal ryddes, og for eksempel for å selge ut varelageret. Du skal ha lønn for alt dette arbeidet. Dersom boet bare har behov for noen av dere ansatte i denne perioden er det boet som bestemmer hvem av dere som skal fortsette. Det skal være saklig begrunnet. Bobestyrer er ikke forpliktet til å følge ansiennitetsregler.

Dersom du ikke får en ny arbeidsavtale, gjelder den du allerede har. I denne perioden har du selv rett til å si opp med en måneds varsel, uavhengig av hva som står i arbeidsmiljøloven eller tariffavtalen din, hvis du har det.

Behov for råd?
Som medlem i HK får du selvsagt råd dersom du trenger det. Kontakt i så fall regionkontoret ditt.

Er du ikke medlem i HK og vil melde deg inn? Meld deg inn her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?