Permittert – hva gjør jeg?

Her får du tips om hva du bør gjøre dersom du er permittert eller har fått varsel om at du vil bli det. Nederst i saken finner du informasjon om regler for permittering.

1) Be om et skriftlig permitteringsvarsel fra arbeidsgiver 
Du skal få et skriftlig permitteringsvarsel (også kalt permitteringsbevis) fra arbeidsgiveren din. Varslet skal være skriftlig til deg som arbeidstaker, med mindre ledelsen og de tillitsvalgte på arbeidsplassen din blir enige om noe annet.
Disse reglene er regulert av Hovedavtalen mellom LO og NHO. Har du ikke fått et skriftlig varsel, må du enten be om det eller snakke med din tillitsvalgte hvis du har en. Arbeidsgiver skal i tillegg sende permitteringsvarselet til NAV. Det skal gjøres så raskt som mulig. 

Hva skal varselet inneholde?
NAV sin nettside finner du en detaljert beskrivelse av hva et permitteringsvarsel må inneholde. 

Varselet skal blant annet inneholde disse opplysningene:

  • Hvorfor du er permittert
  • Datoen da du ble varslet om permitteringen
  • Datoen permitteringen starter og hvor lenge den vil vare
  • Navnet ditt
  • Om du skal permitteres helt eller delvis
  • Om ledelsen og den tillitsvalgte på arbeidsplassen din er enige om permitteringen
  • Stillingsprosenten din 
  • Datoen du ble ansatt i bedriften.

NAV trenger disse opplysninger for å behandle søknaden din om dagpenger. 
Les mer om dette på NAVs nettsider.

2) Sjekk om arbeidsplassen din har tariffavtale og ta en prat med din tillitsvalgte
Har arbeidsplassen din en tariffavtale, kan den ha regler for permitteringer. Disse kan for eksempel handle om hvem som skal velges ut til å bli permittert. Her er ansiennitet utgangspunktet. I praten med din tillitsvalgte bør du forsikre deg om at varslingsfristene er overholdt. Hovedregelen er at det skal gå 14 dager fra du får beskjed om at du blir permittert til permitteringen starter. Arbeidsgiver skal begrunne det særskilt hvis de mener de har en saklig grunn for å fravike 14 dagers varslingsfrist. Du kan lese mer om varslingsfrist under. 

Hvis du er HK-medlem og jobber et sted uten tillitsvalgt og tariffavtale, tar du kontakt med ditt regionkontor. De hjelper deg. 

3) Meld deg som permittert hos NAV så raskt som mulig for å sikre at du får dagpenger
Det gjør du på NAV sine nettsider. Husk at NAV krever skriftlig permitteringsvarsel fra arbeidsgiveren din for å behandle søknaden din.
Du bør sjekke at permitteringsvarselet inneholder alle nødvendige opplysninger. (Se punkt 1 over.)  

4) Hvis du er medlem, så gi beskjed til HK om at du er permittert – kontingenten reduseres
Hvis du er permittert fra hele stillingen din, kan du søke om fritak for å betale kontingent mens du er permittert. Det betyr at du kun skal betale for de kollektive forsikringene mens du er permittert. Hvis du er permittert i deler av stillingen din, får du fritak for å betale kontingent for den delen du er permittert fra.

5) Sjekk ut kurs i jobbsøking for HK-medlemmer
Du kan delta på digitale kurs hvor du lærer mer om hvordan du går fram når du skal søke jobb. Kurset er for deg som er HK-medlem og det koster deg ikke noe.

Regler for permittering

Hva skjer hvis du sier opp mens du er permittert?
Etter at arbeidsgiver ikke lenger har plikt til å betale deg lønn kan du som permittert arbeidstaker si opp med 14 dagers varsel. Ved permittering har arbeidsgiver plikt til å betale lønn i varslingsperioden og i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er for tiden 10 dager. Se mer om arbeidsgiverperiode og varslingsperiode i egne avsnitt under. Oppsigelsen gjelder fra den datoen oppsigelsen er kommet frem til arbeidsgiver. 14 dagers oppsigelsesfrist gjelder også for delvis permitterte.

Hvis bedriften har Hovedavtalen mellom LO og NHO eller andre tariffavtaler, så kan andre vilkår gjelde. Hovedavtalen LO-NHO gir deg for eksempel som arbeidstaker som har vært permittert i mer enn tre måneder, og som er permittert "inntil videre", rett til å slutte i jobben uten oppsigelsesfrist for å starte i en annen jobb. Med "inntil videre" menes at det ikke er fastsatt et bestemt tidspunkt for når permitteringen slutter.

Hvis du som arbeidstaker selv sier opp, må du regne med at du må jobbe i oppsigelsestiden hvis det er arbeid å gjøre i bedriften. Hvis ikke, faller arbeidsplikt og lønnsplikt bort. En arbeidstaker som er permittert uten lønn og som selv sier opp sin stilling, vil altså normalt ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden, unntatt hvis arbeidstaker må jobbe i oppsigelsestiden. Annet kan fremgå av tariffavtale eller annen avtale. Ved arbeidsledighet må du, etter at du har sagt opp i et slikt tilfelle, derfor søke om dagpenger fra NAV

Hvis du som arbeidstaker sier opp uten rimelig grunn, vil du kunne miste retten til dagpenger i et begrenset tidsrom. Hovedregelen har vært at du i et slikt tilfelle ikke får utbetalt dagpenger de første 12 ukene i dagpengeperioden.
Dette har nylig blitt endret til at du ikke får utbetalt dagpenger i de første 18 ukene i dagpengeperioden, hvis du selv er ansvarlig for at du mistet jobben din fra 1. januar 2021 eller senere.
Mer informasjon om vilkårene som i dag gjelder for å få rett til økonomisk støtte fra NAV dersom du sier opp kan du lese her

Les mer om Hovedavtalens bestemmelser for oppsigelse under permittering her. Disse gjelder deg hvis dere er tilknytta hovedavtalen på arbeidsplassen din. 
NAVs informasjonsside om permittering og oppsigelse

Arbeidstilsynets informasjonsside om permittering og oppsigelse

Hva skjer dersom du blir sagt opp mens du er permittert?
Dersom arbeidsgiver sier deg opp mens du er permittert vil arbeidsgiver ha plikt til å betale deg lønn i oppsigelsestiden, etter ordinære oppsigelsesregler. Plikten for arbeidsgiver til å betale deg lønn starter fra den dagen du mottar oppsigelsen. Det vil si at permitteringen anses som opphørt fra dette tidspunktet.

Du som arbeidstaker vil normalt ha plikt til å arbeide i oppsigelsestiden, men hvis det ikke er arbeid i bedriften, slipper du det. Arbeidsgiver har likevel plikt til å betale deg lønn.

Hvis bedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, eller andre tariffavtaler kan andre vilkår gjelde. I Hovedavtalen LO-NHO er det for eksempel åpnet for at hvis du som arbeidstaker blir sagt opp i permitteringsperioden fritas du for å måtte arbeide i permitteringsperioden dersom du har fått ny jobb. Da har heller ikke arbeidsgiver plikt til å betale deg lønn.

Dersom du blir sagt opp under permitteringsperioden må du melde fra til NAV om dette med det samme.

Mer informasjon om din rett til økonomisk støtte fra NAV i et slikt tilfelle finner du her

Hva er en varslingsperiode? 
Med varslingsperiode menes at arbeidsgiver betaler vanlig lønn i perioden fra arbeidsgiver varsler deg som arbeidstaker om at du blir permittert og til permitteringen starter. Normalt er varslingsperioden på 14 dager, men unntaksvis, og kun i særlige tilfeller, kan varslingsperioden være på to dager.

Arbeidsgiver har altså en plikt til å betale vanlig lønn først i varslingsperioden, og deretter i arbeidsgivergiverperioden som starter når varslingsperioden er over. 

Hva er en arbeidsgiverperiode?
Arbeidsgiverperioden er en periode på et bestemt antall dager, som kommer etter at varslingsfristen (varslingsperioden – se over) for permittering har gått ut, der arbeidsgiver plikter å betale lønn til deg som arbeidstaker. Lønnsplikten i arbeidsgiverperioden gjelder fra og med den første arbeidsdagen permitteringen starter. 

 I dag er arbeidsgiverperioden på ti dager. Dette kalles arbeidsgiverperiode 1. Det betyr at arbeidsgivere må betale lønn i ti dager fra varslingsfristen er ute og permitteringen samtidig starter.

Fra og med 1. mars 2021 blir det innført en arbeidsgiverperiode 2, for permitteringer som varer over 30 uker. Arbeidsgiverperiode 2 består av fem dager hvor arbeidsgiver har plikt til å betale deg lønn. Dette innebærer at arbeidsgivere som har permittert deg i 30 uker eller mer per 1. mars 2021 må betale lønn for fem arbeidsdager.

Hvor mange dager i forveien skal du få permitteringsvarslet?
Hovedregelen er at du må varsles om dette 14 dager på forhånd. Det betyr at du skal jobbe som vanlig i to uker før du går ut i permittering. I enkelte tilfeller kan fristen være to dager, men det er kun unntaksvis. Dette er regulert av Hovedavtalen LO-NHO.

Hvorvidt koronakrisen utgjør grunnlag for å bruke to dagers varslingsfrist, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom fristen settes til to dager, så skal dette være drøftet med de tillitsvalgte. Sjekk derfor med din tillitsvalgte dersom du har fått permitteringsvarsel med to dagers frist.

Ferie for deg som er permittert
Du skal ha ferie selv om du er permittert. Feriepengegrunnlaget er lønnen fra året før. Det du har mottatt av dagpenger teller ikke med. Det vil si at det er kun er det du fikk i lønn i 2020 som utgjør grunnlaget for feriepengene i 2021.

Du avvikler ferie som normalt og den teller ikke med som permitteringstid. Innenfor ferielovens bestemmelser kan du som arbeidstaker pålegges å avvikle ferie i permitteringstiden. Du får normalt ikke dagpenger i løpet av ferien, men du kan få det om du har vært permittert i mer enn 52 uker. Les mer om dette hos NAV. 

Les også mer om vanlige spørsmål om avvikling av ferie ved permittering hos Arbeidstilsynet

Skal du arbeide mens du er permittert?
Du kan bli bedt om å komme på jobb mens du er permittert. Det må i så fall kun være for å utføre arbeid for en kortere tid. Dette kan gjøres uten at permitteringen av den grunn anses som avbrutt. Permitteringen avbrytes først hvis du har vært tilbakekalt på jobb i seks uker sammenhengende i permitteringsperioden. I et slikt tilfelle må arbeidsgiver sende ut et nytt permitteringsvarsel og en ny arbeidsgiverperiode vil starte, som vil si at arbeidsgiver må betale lønn i nye ti dager. Hvis det har gått kortere tid enn det, trengs det ikke et nytt varsel fordi du fortsatt regnes som å være under permittering. Dette er regulert i Hovedavtalen mellom LO og NHO i § 7-3 nr. 7 (med merknad).

I mars 2021 ble LO og NHO enig om å endre regelen i Hovedavtalen § 7-3 nr. 7 midlertidig ved å utvide perioden arbeidstaker kan være tilbakekalt på jobb fra seks uker til 10 uker sammenhengende i en periode frem til 30. september 2021. Det betyr at først etter at arbeidstaker har vært tilbakekalt i 10 uker sammenhengende på jobb (i en periode frem til 30. september 2021), at arbeidsgiver må sende et nytt permitteringsvarsel og at en ny arbeidsgiverperiode vil starte. Pågående arbeidsperiode som videreføres etter 30. september 2021 anses som ordinært inntak i arbeid.

Regelendringen vil ikke påvirke retten til dagpenger ved nye permitteringsrunder.

I tillegg forutsetter regelendringen at det foreligger en lokal avtale som sikrer at regler om ansiennitet er fulgt og at det er de som har gått ut i permittering også er de som kommer tilbake når man åpner opp igjen.

Les mer om regelendringen på www.lo.no: https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/lo-og-nho-enige-om-endring-i-permitteringsregler/

Hvem skal velges ut til å bli permittert? 
Ansiennitetsprinsippet, altså hvilke arbeidstakere som har jobbet lengst i bedriften, skal i utgangspunktet legges til grunn når det velges ut hvem som skal permitteres. Dette følger av hovedavtalen mellom LO og NHO. Andre utvelgelseskriterier kan imidlertid vektlegges på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

Arbeidsgiver kan permittere deg i inntil 52 uker innenfor en periode på 18 måneder. Av disse 52 ukene vil arbeidsgiver være fritatt fra å betale deg lønn i totalt 49 uker. Regjeringen har foreslått å forlenge maksimal permitteringsperiode til 1. juli 2021. Dette betyr at bedrifter som når maksimal permitteringsperiode i løpet av våren vil få mulighet til å permittere deg som arbeidstaker fram til 1. juli 2021.

Når kan du bli permittert?
Det er tre grunnleggende vilkår som må være oppfylt for at arbeidsgiver kan permittere deg:

1. Virksomheten må ha en saklig grunn til å permittere.
2. Permittering må være nødvendig.
3. Permittering må være av midlertidig karakter.

Permittering er i svært liten grad basert på lovbestemte regler, med unntak av «lov om lønnsplikt under permittering». Reglene baserer seg derfor på langvarig rettspraksis og en rekke tariffavtaler. Den mest sentrale er Hovedavtalen mellom LO og NHO. 
Les mer om reglene og vilkårene for permittering i HKs veileder ved permittering.

Er du ikke medlem i HK?
Her kan du lese om fordelene ved å være medlem. 

Her kan du melde deg inn i HK.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?